Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociale agogiek 235216/2195/2122/1/12
Studiegids

Sociale agogiek 2

35216/2195/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket AVOND 2de jaar
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
  • Keuzepakket DAG 2de jaar
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verbeek Mieke
Andere co-titularis(sen): Vanbrabant Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student wordt ingeleid in de (sociale) agogiek die systematische en beroepsmatige beïnvloedings- en veranderingsprocessen bestudeert, gericht op het verhogen van kwaliteit van bestaan van volwassenen. De focus ligt op volwassenen die vooral omwille van hun maatschappelijk kwetsbare/zwakke positie en structureel maatschappelijke factoren moeilijkheden ondervinden en drempels ervaren, meer specifiek op mensen in armoede en op mensen in een migratiesituatie. Die drempels worden voor de verschillende levensdomeinen (wonen, werken, onderwijs/vorming, gezondheid, vrije tijd en relaties) verkend, alsook specifieke ondersteuningsmogelijkheden.
De student verdiept zich vanuit een sociaal-agogisch perspectief in de thema’s armoede en migratie. Leefwereldperspectief, krachtenperspectief, beeldvorming en participatie zijn de invalshoeken. Sociaal-agogisch werk op micro-, meso- en macroniveau komt aan bod. De actualiteit die verband houdt met de bestudeerde thema’s en invalshoeken krijgt een belangrijke plaats toebedeeld. Een sociaal-agogische en kritische benadering daarvan staat voorop.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student beschrijft belangrijke elementen m.b.t. het leefwereldperspectief/insidersperspectief van mensen in armoede en van mensen in een migratiesituatie.
De student past de empowerende en inclusieve benadering toe voor mensen in armoede en mensen in een migratiesituatie.
Deskundig in bruggen bouwen: Maatschappelijke participatie verhogen (community building) 
De student beschrijft belangrijke drempels voor participatie van mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden aan de maatschappelijke instellingen en de samenleving.
De student bespreekt het belang en de wijze van participatie van mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden op micro-, meso- en macroniveau.
Deskundig in veranderingsprocessen: Onderzoek en innovatie
De student past het aangebrachte begrippenkader m.b.t. armoede en migratie juist toe.
Deskundig in veranderingsprocessen: Maatschappelijk niveau
De student analyseert informatie uit actuele media m.b.t. sociaal-agogische thema’s vanuit de aangeboden leerinhouden.
De student bespreekt de betekenis van de regelgeving m.b.t. mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden.
Cultuursensitief handelen
De student verwoordt mogelijke beeldvorming m.b.t. mensen in armoede en migratie.
Ethische vaardigheden
De student toont inzicht in het verband tussen visie en verklaringsmodellen van armoede en migratie en het sociaal agogisch handelen op microniveau.

Leerinhoud

· Definiëring: Agogie en agogiek/Sociale agogiek en agogiek/Sociale agogiek en sociaal-agogisch werk
· Sociaal agogisch handelen op micro-, meso- en macroniveau
· (Kans)armoede, maatschappelijke kwetsbaarheid en sociale uitsluiting
· Mensenrechten en sociale grondrechten
· Historiek en actuele situatie van migratie in België
· Specifieke drempels en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen in armoede en mensen in een migratiesituatie
· Europese, federale, Vlaamse en lokale beleidsinitiatieven en regelgeving inzake armoedebestrijding en t.a.v. etnisch-culturele minderheden
· Armoede en migratie benaderd als sociaal-agogische thema’s en vanuit de invalshoeken: leefwereldperspectief/insidersperspectief, krachtenperspectief, beeldvorming en participatie
· Basishouding bij het begeleiden van maatschappelijk kwetsbare volwassenen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

· Cursus ‘Sociale agogiek’ (2021-2022)
· Studiewijzer
· Digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Een examen dat kennis en inzicht toetst
Toetsmethode: Open vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: Momentopname op examen
Beoordelaar: Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Een examen dat kennis en inzicht toetst
Toetsmethode: Open vragen
Bron: Gesloten boek
Toetsmedium: Schriftelijk
Toetsmoment: Momentopname op examen
Beoordelaar: Lector