Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Praktijk 135465/2151/2122/1/56
Studiegids

Praktijk 1

35465/2151/2122/1/56
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Praktijk 1
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Praktijk 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, De Wachter Bessie, Gochet Leen, Rogge Eveline, Vermeulen Guido, Vos Wouter, Wieërs An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 224,00 uren

Korte omschrijving

Praktijk 1 behandelt de kennismaking met het beroep van opvoeder-begeleider en het sociaal-agogisch werkveld. Dit opleidingsonderdeel bereidt je voor op zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid dragen en positief-kritisch reflecteren in één van de orthopedagogische werkvelden.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student formuleert een gemotiveerde keuze voor een mogelijke leerwerkplek
De student handelt vanuit een respectvolle en authentieke grondhouding
06: Communiceren: De gegradueerde communiceert respectvol en doelgericht met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student communiceert actief met de cliënt, het team en andere betrokken actoren om het werkveld beter te leren kennen.
De student gaat gestructureerd en actief op zoek naar organisaties waar hij kan participeren bij activiteiten.
De student stelt inzichtelijke en kritische vragen
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student past reflectiemethodieken toe om een realistisch beeld te krijgen van de eigen sterktes en aandachtspunten.
De student formuleert persoonlijke actiepunten om de eigen planning en organisatie te verbeteren
De student reflecteert op basis van de verwachte eindcompetenties (DLR) over de eigen sterktes en aandachtspunten als beginnende professional
De student onderzoekt factoren die zijn mentale veerkracht versterken of aantasten
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student beschrijft de taken van een opvoeder/begeleider in het werken met verschillende doelgroepen
De student participeert actief binnen een zelfgevonden organisatie in het werkveld.
09: Team: De gegradueerde overlegt en werkt samen in een (interdisciplinair) team en met interne en externe actoren in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten.
De student neemt initiatief en verantwoordelijheid voor zijn/haar leerproces.
De student neemt zijn/haar aandeel op binnen een samenwerkings- of groepsverband

Leerinhoud

• Taken van een opvoeder-begeleider
• Verkenning eigen mentale veerkracht
• Verkenning werkveld
• Contact leggen met het werkveld
• Zoeken op de sociale kaart
• Verkenning doelgroepen
• Stellen van inzichtelijke en kritische vragen
• Respectvolle en authentieke grondhouding
• Actief participeren binnen een zelfgekozen organisatie
• Toepassen van reflectiemethodieken
• Formulering persoonlijke actiepunten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Studiewijzer
• Talentenwijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werkplekleren en/of stage20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen165,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00
AcademiejaarReflectieopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio70,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht30,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid bij contactmomenten is verplicht.
De overdracht van een deelcijfer behaald voor een deelexamen is mogelijk.