Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Project analysis35087/2187/2122/1/47
Studiegids

Project analysis

35087/2187/2122/1/47
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Project analysis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Andere co-titularis(sen): Bracke Jerry, Casal Mosteiro Kelly, De Vos Jeroen, De Vries Thomas, Guldentops Jan, Van Eyken Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Object oriented programming OF geslaagd voor Object oriented programming OF geslaagd of getolereerd voor Electronics OF geslaagd of getolereerd voor Electronic Fundamentals EN geslaagd of getolereerd voor Electronic Blocks OF geslaagd of getolereerd voor Electronic Fundamentals & Blocks A OF geslaagd of getolereerd voor Electronic Blocks & Project Arduino A) EN (eerder ingeschreven voor Software analysis) EN ((simultaan te volgen met Business project OF simultaan te volgen met Software project OF simultaan te volgen met R&D Project OF simultaan te volgen met Security project OF simultaan te volgen met IoT project) OF (eerder ingeschreven voor Business project OF eerder ingeschreven voor Software project OF eerder ingeschreven voor R&D Project OF eerder ingeschreven voor Security project OF eerder ingeschreven voor IoT project)) EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dit vak bestaat uit 3 onderdelen waarin studenten mondeling en schriftelijk communiceren met de opdrachtgever van een case. Daarnaast worden projectmethodologieën van IT projecten aangeleerd en zal de student een analyseproject uitvoeren. In dit vak zal de student kennis maken met de externe opdrachtgever van het project en zullen zij onder begeleiding van de lectoren het project opstarten. Zij zullen de scope en requirements moeten verduidelijken en vastleggen, alsook de huidige situatie en probleemstelling van de opdrachtgever moeten analyseren.
De studenten voeren in teamverband een analyseproject uit. Daarnaast wordt er ook een blueprint opgesteld die zowel een functionele als technische analyse bevat. Dit is een eerste praktische toepassing van projectmanagement en analyse en bereidt de student reeds voor op het final project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Analyseert en beschrijft het huidige proces, probleemstelling, doelstelling en context van het project.
Houdt bij de analyse en het ontwerp rekening met de stakeholders en hun belang bij het project.
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Ondervindt en evalueert ontwikkelingsmethodologieën
Ondervindt en evalueert inschattingstechnieken
Beschrijft de selectieprocedure van projecten.
Stelt een realistisch projectplan op met aandacht voor alle betrokkenen en factoren. 
Onderscheidt de verschillende fases van een project en hun eigenschappen.
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
Identificeert positieve en negatieve effecten op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Beschrijft verschillende soorten testen (functionele, integratie, performantie, bruikbaarheid, stress, enz.)
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Neemt interviews af met oog voor niveau klant en nodige functionele en technische vereisten
Documenteert behoeften en vereisten voor een nieuw product of project en stelt er specificaties en een planning voor op.
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext.
Creëert presentaties en past deze aan aan het doelpubliek
Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden.
Creëert bondige toespraak om klant te overtuigen
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Creëert bondige toespraak om klant te overtuigen
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 

Leerinhoud

Projectmethodologieën en de fases van een project

Communicatietechnieken zoals pitchen, presenteren, formeel schrijven, interviewen, ...

Analyse en ontwerp in de vorm van een blueprint

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Vormen van groepsleren22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen110,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00digitaal examen project methodology
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Mondelinge & schriftelijke communicatie (formeel schrijven, presenteren, pitchen, interviewen,..)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00digitaal examen project methodology
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Mondelinge & schriftelijke communicatie (formeel schrijven, presenteren, pitchen, interviewen,..)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Het opstellen van een blueprint

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Indien de student een tekort heeft op het toetsonderdeel "Mondelinge & schriftelijke communicatie" of "Het opstellen van een blueprint", krijgt de student automatisch een tekort voor het volledige opleidingsonderdeel.

Indien de student 2 keer of meer ongewettigd of gewettigd afwezig is op de lessen van de blueprint, krijgt de student een 0 op dit onderdeel.

Testen:
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.


Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming op voorhand kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.