Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
VR experience35807/2187/2122/1/83
Studiegids

VR experience

35807/2187/2122/1/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Mixed reality
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de elektronica-ICT als Mixed Reality
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): Casteels Wim, Haddouchi Hassan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met 3D Game Programming OF eerder ingeschreven voor 3D Game Programming).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ga je in teamverband aan de slag met de Unity game engine en leer je de 3D-toepassingen ontwikkelen. Deze 3D-toepassingen gaan van games tot interactieve Virtual Reality applicaties. Je leert werken met verschillende camera perspectieven, de physics engine, geluid, licht en scripts. Met ML-Agents Toolkit leer je hoe je met artificiële intelligentie een virtuele omgeving en zijn agents kunt laten aanpassen aan impulsen van buitenaf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Stelt de vereisten op voor een 3D applicatie op basis van een probleemstelling
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op een 3D applicatie
Begrijpt de principes van artificiële intelligentie
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Begrijpt de principes 3D programming
Ontwikkelt mee aan een 3D applicatie in Unity
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een 3D software-applicatie.
Ontwikkelt een AI-module dat een cruciaal onderdeel vormt van een Unity project
Gebruikt en kent specifieke ML bibliotheken
Traint, test en evalueert een machine learning algoritme volgens de regels van de kunst
Begrijpt de definities en de specifieke terminologie van Virtual Reality.
Gebruikt en kent een specifieke game software bibliotheek
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert het eindresultaat op een professionele wijze
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt in teamverband aan een project
Neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in een team om zo complexe situaties te kunnen analyseren en synthetiseren
Zorgt dat het team efficiënt en effectief werkt
Overlegt en communiceert op correcte wijze binnen een team

Leerinhoud

3D programming:

- Unity
- Physics & Rigidbodies
- Audio
- Level design
- Prefabs
- Audio
- Light
- Textures & Materials
- Terrains
- Waypoints
- Timelines
- Roll, Pitch, Yaw
- Scripting
- SteamVR library

AI:

- Unity ML-Agents Toolkit
- Python
- Intelligent agents
- Principes rond ML
- Training, testing and evaluation
- Deep reinforcement learning
- Imitation learning
- Neuroevolution

Planning:

- week 1: Introductie project & 3D programming
- week 2: Unity basics, materials, lighting, audio
- week 3: Unity camera, deployment en physics
- week 4: Unity scripting, terrains, animations
- week 5: Artificial Intelligence introductie
- week 6: Artificial Intelligence & Virtual Reality
- week 8: Prototype building
- week 9: Prototype building
- week 10: Prototype building
- week 11: Prototype building
- week 12: Prototype building
-  Finetuning & preparation for final presentation
-  Final presentation

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de project verdediging. De datum van de project verdedigingen wordt ruim op voorhand meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de presentaties mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen (presentatie) in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen (presentatie) via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de betrokken lector via mail op de hoogte.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen(presentatie) waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze presentatie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.