Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Arbeidsrecht/135533/2196/2122/1/16
Studiegids

Arbeidsrecht/1

35533/2196/2122/1/16
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.10.2021 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Waarschuwing

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: Tweede examenkans: mondeling examen. Zie digitap voor meer informatie.

De wijzigingen hebben enkel betrekking op de tweede examenkans.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing van de tweede examenperiode in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel beoogt inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het Belgische arbeidsrecht.

Begincompetenties (tekst)

Kennis van
•Burgerlijk Recht
•Gerechtelijk gerecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student raadpleegt de diverse bronnen van het arbeidsrecht (tijdschriften, websites, ...) en wendt ze doelmatig aan voor correcte opzoekingen.
De student zoekt de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer die in een bepaalde casus relevant is op.
De student past het algemene burgerlijke recht toe waar het arbeidsrecht geen specifieke afwijkende regels voorziet.
De student past relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer toe op een concrete casus.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student benoemt de hiërarchie van de rechtsbronnen in het Arbeidsrecht benoemen en past die toe.
De student analyseert een probleemsituatie die zich aandient in de relatie werkgever-werknemer.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student verwoordt een gefundeerde oplossing van een probleemstelling a.d.h.v. de wetgeving, rechtspraak en rechtleer.

Leerinhoud

•Kort algemeen historisch overzicht van de ontwikkeling van het Sociale Recht in België.
•Overzicht van de bronnen van het Arbeidsrecht en de hiërarchie daarin..
•Bespreking van het toepassingsgebied van de Arbeidsovereenkomstenwet : wat is een arbeidsovereenkomst, met uitgebreide aandacht voor het begrip "ondergeschikt verband".
•Aangaan van de Arbeidsovereenkomst - geldigheids-en vormvereisten.
•Bespreking van de diverse soorten arbeidsovereenkomsten naargelang de beoogde arbeid (vnl. onderschied bedienden-werklieden, handelsvertegenwoordigers, …), naargelang de duur (onbepaalde - bepaalde duur) en naargelang de omvang van het werk (voltijds-deeltijds)
•Bespreking van de specifieke regelen van deeltijdse arbeid.
•Bespreking van enkele specifieke bedingen, o.a. proefbeding, concurrentiebeding, scholingsbeding,...
•Bespreking van de rechten en plichten van de werkgever, met tevens aandacht voor de regeling rond internetcontrole, fouillering door de werkgever en de regeling van pesten op het werk.
•Bespreking van de rechten en plichten van de werknemer.
•Bespreking van de aansprakelijkheid van werkgever en werknemer.
•Bespreking van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst : o.a. de diverse schorsingsgronden met de bijhorende regeling van al dan niet gewaarborgd loon en de al dan niet voorziene ontslagbescherming.
•Bespreking van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met zowel aandacht voor de algemene civielrechtelijke beëindigingswijzen als voor de arbeidsrechtelijke wijzen, met voornamelijk aandacht voor ontslag, opzegging, ontslag wegens dringende reden.
•Bespreking van tijdskrediet.
•Bespreking van de regeling van tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers.
•Bespreking van het arbeidsreglement Bespreking van de regeling van de betaalde feestdagen.
•Bespreking van de Arbeidswet, met voornamelijk aandacht voor bepaalde arbeidsverboden, de regeling van arbeidsduur en arbeids-en rusttijden, overloon, nachtarbeid, moederschapsbescherming.

Studiematerialen (lijst)

Wetgeving ArbeidsrechtVerplicht
Arbeidsrecht toegepastVerplicht
  • Auteur: Ivo Verreyt, Dirk Heylen
Wetboek sociaal recht voor studentenVerplicht€ 25,50
  • Auteur: F. HENDRICKX,D. PIETERS, M. RIGAUX, P. SCHOUKENS, O.VANACHTER, K. VAN dEN LANGENBERGH, e.a.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
WebsiteVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00schriftelijk examen, theorie
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00schriftelijk examen: toepassen van de theorie op praktijkgevallen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00Schriftelijk examen: toepassen van de theorie op praktijkgevallen
Tweede examenperiodeKennistoets30,00schriftelijk examen, theorie

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.