Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Statistiek 227985/2200/2122/1/18
Studiegids

Statistiek 2

27985/2200/2122/1/18
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Weyns Tessa
Andere co-titularis(sen): Lamers Lex, Laureys Peter, Verwimp Marianne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Statistiek 1.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Statistiek 2 bieden we een introductie in de hypothesetoetsing (inductieve statistiek) en het werken met kwalitatieve data aan. Het belang en toepassing van statistiek in ons dagelijks leven en in de praktijk van de psychologisch consulent wordt zo verhelderd. Praktijkvoorbeelden en actueel onderzoek worden gebruikt om concepten toe te lichten. De introductie in hypothesetoetsing wordt aangevuld met wisselende toetsingssituaties, die complexer worden. Zowel parametrische als non-parametrische toetsing komt aan bod. We vertrekken vanuit één populatie en schakelen over naar twee populaties. We bespreken de onafhankelijke en afhankelijke variant van de t-toets. We evolueren naar drie of meer populaties, zowel in onafhankelijke als in afhankelijke vorm. Wat betreft kwalitatieve data leren we de basis aan over het omgaan met en analyseren van dit type informatie. Dit olod biedt je tevens een basis aan voor het olod Praktijkonderzoek en je Bachelorproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
de basisprincipes van de inductieve statistiek in eigen woorden uitleggen
de gepaste inductieve statistische techniek selecteren in functie van het type populatie (afhankelijk vs onafhankelijk), de alternatieve hypothese en nulhypothese, en het meetniveau van de variabelen
de resultaten van de statistische analyse correct interpreteren in functie van de nulhypothese en de resterende onzekerheid (type I en type II fouten)
de resultaten van de statistische analyse correct rapporteren in functie van de onderzoeksvraag en hypothesen
eigenschappen van kansverdelingen en frequentieverdelingen toepassen bij data-analyse
in een wetenschappelijke (inter)nationale publicatie in het psychologisch werkveld de statistische analyses correct interpreteren
non-parametrische toetsen (m.i.v. hun betrouwbaarheidsintervallen) hanteren om de nulhypothese te toetsen (bv. spearman correlatie, wilcoxon rangtekentoets…)
parametrische toetsen (m.i.v. betrouwbaarheidsintervallen) hanteren om de nulhypothese te toetsen (bv. t-toets, anova)
de basisprincipes van kwalitatieve data-analyse in eigen woorden uitleggen
de keuze voor een specifieke kwalitatieve data-analytische methode motiveren
een SPSS- of Excel-output correct interpreteren in functie van de nulhypothese en de resterende onzekerheid (type I en type II fouten)
op basis van een onderzoeksvraag de alternatieve hypothese en de nulhypothese formuleren
het principe en belang van hypothesetoetsing in eigen woorden uitleggen
de keuze voor eenzijdig of tweezijdig toetsen verantwoorden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- handboek: Vanhoomissen, T., Valkeneers, G. (2019). Inductieve statistiek in de gedragswetenschappen. Leuven, België: Acco. ISBN 9789463791540

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)28,00 uren
  • Omschrijving: 28 hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)122,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)44,00 uren
  • Omschrijving: 28h hoorcollege, 16h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)106,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hand on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: kennistoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on70,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets hands on
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector