Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Project & software analysis35636/2187/2122/1/89
Studiegids

Project & software analysis

35636/2187/2122/1/89
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de toegepaste informatica als Project & software analysis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eyken Koen
Andere co-titularis(sen): Casal Mosteiro Kelly, De Vries Thomas, Guldentops Jan, Van Houtven Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak bestaat uit 3 onderdelen waarin studenten mondeling en schriftelijk communiceren met de opdrachtgever van een case. Daarnaast leer je de requirements van een IT projecten analyseren. In dit vak zal de student kennis maken met de externe opdrachtgever van het project en zullen zij onder begeleiding van de lectoren het project opstarten. Zij zullen de scope en requirements moeten verduidelijken, modelleren en vastleggen, alsook de huidige situatie en probleemstelling van de opdrachtgever moeten analyseren.
De studenten voeren in teamverband een analyseproject uit. Daarnaast wordt er ook een blueprint opgesteld die zowel een functionele als technische analyse bevat. Dit is een eerste praktische toepassing van projectmanagement en analyse en bereidt de student reeds voor op het final project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Identificeert en herkent de verschillende gegevensstromen in een organisatie.
Kent en herkent de syntax van UML modellen (use case diagram en activity diagram)
Stelt een gegevensstroom diagram op.
Stelt een use case diagram op met scenario's op basis van requirements.
Stelt een Activiteitsdiagram op
Analyseert bestaande applicaties en hun functionaliteiten.
Verzamelt, formaliseert en valideert functionele vereisten.
Houdt bij de analyse en het ontwerp rekening met de stakeholders en hun belang bij het project.
Analyseert en beschrijft het huidige proces of de AS-IS situatie voor de start van het project.
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Identificeert stakeholders en hun belang bij het project.
Identificeert positieve en negatieve effecten op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.
Identificeert en herkent de verschillende gegevensstromen in een organisatie.
Kent en herkent de syntax van UML modellen (use case diagram en activity diagram)
Stelt een gegevensstroom diagram op.
Stelt een use case diagram op met scenario's op basis van requirements.
Stelt een Activiteitsdiagram op
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Neemt interviews af met oog voor niveau klant en nodige functionele en technische vereisten
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 
Creëert presentaties en past deze aan aan het doelpubliek
Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden.
Documenteert systematisch behoeften en vereisten voor een nieuw product of project en stelt er specificaties en een planning voor op.
Creëert bondige toespraak om klant te overtuigen
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Creëert bondige toespraak om klant te overtuigen
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen. 

Leerinhoud

Schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken

Analyse met UML (activity diagram, use cases, ...)

Uitwerken blueprint ahv een real life case

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.


LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen110,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on25,00analyse casus : momentopname op het examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00mondelinge en schriftelijke communicatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Mondelinge en schriftelijke communicatie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Analyse casus : momentopname op het examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Het opstellen van een blueprint

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Indien de student een tekort heeft op het toetsonderdeel "Mondelinge & schriftelijke communicatie" of "Het opstellen van een blueprint", krijgt de student automatisch een tekort voor het volledige opleidingsonderdeel.

Indien de student 2 keer of meer ongewettigd of gewettigd afwezig is op de lessen van de blueprint, krijgt de student een 0 op dit onderdeel.

Testen:
Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.


Opdrachten:
Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming op voorhand kreeg om de opdracht later in te dienen. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste deadline met de lector een nieuwe deadline te bepalen.