Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Stage PRA Verkort Traject35698/2188/2122/1/56
Studiegids

Stage PRA Verkort Traject

35698/2188/2122/1/56
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Alle afspraken omtrent werkplekleren zijn terug te vinden in het afsprakenkader werkplekleren. Dit afsprakenkader maakt integraal deel uit van de ECTS-fiche.
Dit vak leg je af op de werkplek. Dat wil zeggen dat je onder begeleiding van een ervaren mentor de leerdoelen behaalt.
In samenspraak tussen bedrijf, hogeschool en student wordt het opleidingsplan afgesproken dat garandeert dat de student de mogelijkheid krijgt om de leerdoelen in te oefenen.
De student neemt zelf de regie van het opleidingsonderdeel in handen en gaat actief op zoek naar leermomenten. De student rapporteert gedurende zijn werkplekleren over de leermomenten, de behaalde leerdoelen en reflecteert over zijn handelen.
De bedrijfsmentor en coach van de hogeschool voorzien de student gedurende het van feedback.
De student kan solliciteren bij 5 bedrijven die de school selecteert om de werkplekcomponent af te leggen. Als de student bij geen van deze bedrijven terecht kan om de werkplekcomponent van de opleiding te behalen, kan dit opleidingsonderdeel niet aangevat worden.
De student leert om op een veilige manier in een reële setting mee te lopen in het bedrijf onder begeleiding van ervaren mentoren.
De student wordt ingeschakeld in routinematige elektromechanische onderhoudstaken .
De student leert om te rapporteren op een kritische manier over uitgevoerde taken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM08: Plannen en ondernemen
De student kan ervoor zorgen dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen : hij/zij kent de eisen van de school en kan deze overbrengen (mondeling en schriftelijk).
De student kan ervoor zorgen dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen : hij/zij kent de eigen doelstellingen en interesses en kan deze overbrengen (mondeling en schriftelijk).
De student kan ervoor zorgen dat de stage voldoet aan de eisen van de school en aansluit bij de eigen interesses en doelstellingen: hij/zij kan de afweging maken of de stageplaats voldoende aansluit bij de eisen van de school, eigen interesses en doelstellingen, en kan zijn/haar beslissing op een correcte manier overbrengen.
EM10: Samenwerken
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan constructief samenwerken met andere teamleden.
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan teamleden ondersteunen waar mogelijk in hun werkzaamheden.
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan actief meezoeken naar oplossingen en kan deze naar teamgenoten communiceren.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan in zijn/haar werkzaamheden actief op zoek gaan naar mogelijkheden om bij te leren. Hij/zij kan op zoek gaan naar uitdagingen en kan uit zijn/haar comfortzone stappen.
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan zijn/haar persoonlijke kwaliteiten inschatten als collega, en kan deze kwaliteiten inzetten. Hij/zij is zich ook bewust van zijn uitdagingen en werkt hieraan.
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan kritisch reflecteren over zijn/haar positie als collega, maar ook over zijn stageplaats/stagebedrijf in een ruime maatschappelijke context.

Leerinhoud

De student intervenieert zelfstandig en onder tijdsdruk preventief en correctief in een complexe en vreemde omgeving, rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen,...) of de onderhoudshistoriek, met betrekking tot:


Het werk kunnen plannen en voorbereiden mbt ‘schaarse’ middelen zoals: inzet van technische mankracht, benodigde skills, gereedschappen, vervangonderdelen/materialen, te nemen veiligheidsvoorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen, vergunningen.
Het overleg met de leidinggevenden, gebruikers zowel internen als externen, derden zoals constructeurs, leveranciers, …
Op een kritische wijze nagaan of de geplande werkzaamheden conform de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden binnen de gestelde tijdslimiet en kosten. Zo niet, wat moet er aangepast worden opdat alsnog de werken conform de gestelde eisen uitgevoerd kunnen worden?
Het vastleggen van een werkvolgorde en plan van aanpak.
Het uitvoeren van elektromechanische herstellings-en installatiewerkzaamheden (montage en demontage) nadat de machine of installatie eerst in een veilige toestand werd gebracht en het veilig werkend opleveren van dezelfde machine of installatie na testen.
Het adviseren/rapporteren/informeren van gebruikers en verantwoordelijken voor productie, engineering, veiligheidspreventie met het oog op het correct gebruik van de machines en installaties, het voorkomen van storingen en de optimalisatie van de installatie. Daartoe vult de student opvolgdocumenten eigen aan de opdrachtgever in en geeft de technische details door zodat zowel mechanische als elektrische schema's en tekeningen as-built gemaakt kunnen worden.


De student is een actief en dynamisch teamlid dat:


Constructief en sociaalvaardig kan samenwerken binnen een team van technische specialisten.
Mee probleemoplossend nadenkt en hierover open communiceert voor, na en tijdens de werkuitvoering.

De student gaat in zijn werkzaamheden actief op zoek naar:


Mogelijkheden om bij te leren ook al moet hij daarvoor uit zijn comfortzone stappen.
De ontwikkeling van de eigen talenten en vaardigheden als collega in een gespecialiseerd technisch team. Hij/zij is zich bewust van zijn eigen werk- of aandachtspunten en formuleert hiervoor concrete voorstellen tot persoonlijke groei.
De ruime maatschappelijke positie van zijn stageplaats/stagebedrijf en reflecteert daar constructief over met zijn coaches

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage103,20 uren
Werktijd buiten de contacturen52,80 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00via het stage-evaluatieformulier dat door de bedrijfsbegeleider in samenspraak met de lector-coach ingevuld wordt.

Toetsing (tekst)

Lees onderstaande opmerkingen zeer aandachtig. Ze geven inzicht in de wijze waarop het deelopleidingsonderdeel geëvalueerd en georganiseerd wordt. Ingeval van vragen of twijfel raadpleeg dan de betreffende lector.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid. Een student die meer dan twee keren afwezig is op de werkplek, krijgt een code ‘F’ van Fail voor het betreffende deelexamen.
Studenten kunnen met hun werkplek afspreken om gewettigde afwezigheden in te halen, maar enkel als dit praktisch haalbaar is voor de werkplek. De afwezigheden en bijhorende rapportage moeten uiterlijk ingehaald worden op de laatste examendag van de eerste examenkans. Ongewettigde afwezigheden kunnen niet ingehaald worden.
Op de werkplek wordt dagelijks aan de competenties van de verschillende opleidingsonderdelen duaal gewerkt. De verplichte aanwezigheid geldt dus voor alle opleidingsonderdelen duaal op alle dagen die op de werkplek gepresteerd worden en dit gedurende het volledige academiejaar. Wanneer de student meer dan twee keren afwezig is, resulteert dit dus een een ‘Fail’ voor alle opleidingsonderdelen duaal.Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).
Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.
Laattijdig indienen van een rapport wegens medische redenen of overmacht wordt niet aanvaard en kan dus niet ingehaald worden. Laattijdig indienen van een rapport van een opdracht of vervangopdracht resulteert in een nul voor dit rapport.
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.