Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Strafrecht/315307/2785/2223/1/53
Studiegids

Strafrecht/3

15307/2785/2223/1/53
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Santvliet Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 27.02.2023 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1).

Korte omschrijving

De cursus beoogt een overzicht te geven van de principes van het Belgisch strafrecht zoals onder meer vervat in de eerste 100 artikelen van het strafwetboek en waarbij regelmatig verwezen wordt naar de misdrijven in het bijzonder zoals onder meer vervat in het bijzonder strafrecht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm strafrecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het strafrecht.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student plaatst het Belgisch strafrecht binnen de sociale context van onze huidige maatschappij en neemt daarover een kritisch standpunt in.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student plaatst en duidt een misdrijf in zijn context.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student zet een feitenrelaas om in een correcte juridische kwalificatie.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student plaatst en duidt een misdrijf in zijn context.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student plaatst het strafrecht in een ruimere internationale context en schat de multiculturele problematiek in.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
de student omschrijft en duidt de strafrechtelijke begrippen.

Leerinhoud

. Algemene inleiding over het strafrecht
· Algemene principes binnen het strafrecht
· Het misdrijf
· De sancties in het strafrecht
· Straftoemeting
· Toepassing van de strafwet in de ruimte
· Toepassing van de strafwet in de tijd
· Slotbeschouwingen

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
Overzicht van het Belgisch algemeen strafrechtVerplicht
 • Auteur: De Nauw, Alain en Deruyck, Filiep
Overzicht van het Belgisch strafprocesrechtVerplicht
 • Auteur: Deruyck, Filiep
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk examen:
4 kennisvragen (telkens 2 punten)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,003 casussen of aanmaak van documenten (telkens 4 punten)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk examen:
· 4 kennisvragen (telkens 2 punten)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,003 casussen of aanmaak van documenten (telkens 4 punten)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.