Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Strafprocesrecht/428460/2785/2223/1/85
Studiegids

Strafprocesrecht/4

28460/2785/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Santvliet Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 08.05.2023 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Strafrecht/3) OF simultaan te volgen met Strafrecht/3.

Korte omschrijving

Het verloop van het strafproces en haar verschillende actoren wordt uiteengezet, alsmede de principes volgens dewelke het strafproces wordt gevoerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm strafprocesrecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het strafprocesrecht.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student plaatst het Belgisch strafprocesecht binnen de sociale context van onze huidige maatschappij en neemt daarover een kritisch standpunt in.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student plaatst het slachtoffer in de strafprocedure en kent zijn rechten.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student berekent termijnen op een correcte wijze (voorlopige hechtenis, beroep, verzet, ...).
De student reikt nieuwe oplossingen aan voor de toenemende druk van strafprocedures.
De student omschrijft de verschillende fasen van het strafproces en licht ze toe.

Leerinhoud

. Algemene inleiding over het strafprocesrecht

· Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf

· Beletselen voor de uitoefening van de strafvordering

· Het onderzoek (opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek)

· Voorlopige hechtenis

· Rechtspleging in de fase van het vonnisgerecht

· Uitspraak en rechtsmiddelen

· Burgerlijke vordering

· Slotbeschouwingen

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
Overzicht van het Belgisch algemeen strafrechtVerplicht
 • Auteur: De Nauw, Alain en Deruyck, Filiep
Overzicht van het Belgisch strafprocesrechtVerplicht
 • Auteur: Deruyck, Filiep
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk examen:
4 kennisvragen (telkens 2 punten)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen::
3 casussen of aanmaak documenten (telkens 4 punten)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk examen:
4 kennisvragen (telkens 2 punten)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00schriftelijk examen:
3 casussen of aanmaak documenten (telkens 4 punten)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.