Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Deontologie en politiezorg/125542/2785/2223/1/07
Studiegids

Deontologie en politiezorg/1

25542/2785/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Crime & Justice Police
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leens Roselien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 03.10.2022 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN (simultaan te volgen met Identiteit/1) EN (simultaan te volgen met Geweldbeheersing en opsporing) EN (eerder ingeschreven voor Strafrecht/3) EN (eerder ingeschreven voor Strafprocesrecht/4).

Korte omschrijving

Onderdeel bestuurlijke en gerechtelijke politie:
De student begrijpt de algemene principes van het recht en heeft een algemene visie inzake de gerechtelijke en administratieve overheden en de andere actoren die activiteiten in verband met de openbare veiligheid en de rechtspraak uitoefenen.


Onderdeel Exellente politiezorg:
De student kan zijn werk uitvoeren in de geest van excellente politiezorg (gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegerichte politiezorg en optimale bedrijfsvoering).

Onderdeel deontologie:
zich houden aan de gewenste politionele deontologie en identificeren van de gedragingen die een disciplinair of strafrechtelijk gevolg kunnen hebben

Aanwezigheid voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel is verplicht.

Begincompetenties (tekst)

Om dit opleidingsonderdeel aan te vatten is geen bijzondere voorkennis noodzakelijk. 
Een lerende houding en participatie en openstaan voor feedback zijn vereist.
Aanwezigheid is verplicht voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student herkent normafwijkend gedrag van politieambtenaren en rechtvaardigt standpunten op basis van geldende regels.
De student verwoordt vanuit concrete casussen het belang van een deontologische code.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van straf- en strafprocesrecht oplossingsgericht, met kennis van de werkwijze van zowel justitionele diensten als de politiediensten en de interactie tussen beide.
De student somt de bevoegdheden die in de wet op het politieambt omschreven staan, op, omschrijft en illustreert aan de hand van concrete optredens van de geïntegreerde politie.
De student omschrijft en onderscheidt de opdrachten en bevoegdheden van de verschillende kaders van de geïntegreerde politie.
De student omschrijft de vier sleutelbegrippenvan exellente politiezorg.
De student beschrijft de visie en het beleid achter de geïntegreerde politie.
De student herkent normafwijkend gedrag van politieambtenaren en rechtvaardigt standpunten op basis van geldende regels.
De student verwoordt vanuit concrete casussen het belang van een deontologische code.
De student herkent vanuit concrete maatschappelijk situaties de rechten van de mens en motiveert een eventuele politietussenkomst.

Leerinhoud

Onderdeel bestuurlijke en gerechtelijke politie:
1. inleiding: begrippenkader - rechtsbronnen
2. bestuurlijke politie
3. gerechtelijke politie

Onderdeel exellente politiezorg:
Maatschappelijke veiligheid;
- Basisbegrippen: Gemeenschapsgerichte Politiezorg, Informatiegestuurde Politiezorg en
Optimale Bedrijfsvoering;  
- Linken leggen tussen voorgaande begrippen;
- Optimale Bedrijfsvoering: inzoomen op PDCA-cirkel en EFQM Pol Be

Onderdeel Deontologie:
1. inleiding: begrippenkader - controle op politiediensten - interne en externe controle op politie - integriteit - integriteitsbeleid
2. deontologische code
3. dillemmatraining

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Cursusmateriaal van de politieschoolVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges38,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Onderdeel Deontologie (25%): schriftelijk examen
Onderdeel Exellente politiezorg (15%): schriftelijk examen
Bestuurlijke en gerechtelijke politie (10%): schriftelijk examen
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00paper en presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Onderdeel Deontologie (25%): schriftelijk examen
Onderdeel Exellente politiezorg (15%): schriftelijk examen
Bestuurlijke en gerechtelijke politie (10%): schriftelijk examen
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00paper en presentatie