Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Geweldbeheersing en opsporing24558/2785/2223/1/16
Studiegids

Geweldbeheersing en opsporing

24558/2785/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Crime & Justice Police
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leens Roselien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.12.2022 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN (simultaan te volgen met Deontologie en politiezorg/1) EN (simultaan te volgen met Identiteit/1) EN (eerder ingeschreven voor Strafrecht/3) EN (eerder ingeschreven voor Strafprocesrecht/4).

Korte omschrijving

Onderdeel DOJO:

- De ter beschikking gestelde middelen voor geweldbeheersing veilig, precies en adequaat hanteren.
- De meest voorkomende gevaarssituaties beoordelen en beslissingen nemen die bijdragen tot een effectief beheersen van deze gevaarssituaties.

Onderdeel technische en wetenschappelijke politie:
De student begrijpt het nut om de technische en wetenschappelijke kennis aan te wenden in de strijd tegen de criminaliteit en bij het opsporen van daders. De student kan de technische en wetenschappelijke politie plaatsen binnen het geheel van de geïntegreerde politie.

onderdeel omgaan met verbale agressie:
• legt uit wat een referentiekader is en welke invloed dit heeft op de communicatie met anderen;
• omschrijft en benoemt de verschillende trappen van de escalatieladder;
• omschrijft het conflicthanteringsmodel;
• geeft voorbeelden bij de verschillende communicatieve basisvaardigheden
• blijft rustig wanneer er verbale agressie geuit wordt;
• gebruikt de verschillende stappen in een actieve communicatie;
• zorgt ervoor dat de agressie uitdooft.

Aanwezigheid voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel is verplicht.

Begincompetenties (tekst)

Enkel studenten die medisch geschikt zijn en mogen deelnemen aan het deel DOJO, kunnen inschrijven voor dit vak.

OLR-Leerdoelen (lijst)

treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
Op het einde van deel II moet de cursist voldoende kennis en skills bezitten om zichzelf te verdedigen en te beschermen en een arrestatie uit te voeren.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van straf- en strafprocesrecht oplossingsgericht, met kennis van de werkwijze van zowel justitionele diensten als de politiediensten en de interactie tussen beide.
De student beschrijft de finaliteit van onderzoek en opsporingen.
De student geeft een overzicht van de diensten voor analyse van sporen en bewijzen.
De student kent de rol van diverse actoren en de leiding van het onderzoek.
De student kent het verschil tussen een opsporingsonderzoek en een gerechtelijk onderzoek.
De student legt de volgende begrippen uit: feitgericht en dadergericht onderzoek.
De student legt het verloop van een onderzoek uit.
Op het einde van deel II moet de cursist voldoende kennis en skills bezitten om zichzelf te verdedigen en te beschermen en een arrestatie uit te voeren.

Leerinhoud

Onderdeel DOJO:

Om de leerdoelen te bereiken zal de cursist zich bekwamen in :
- Zelfverdedigingtechnieken
- Arrestatietechnieken
- Handboeitechnieken
- Fouilleertechnieken

Onderdeel Technische en wetenschappelijk politie:
- finaliteit van een onderzoek
- rol van de diverse actoren en leiding van een onderzoek
- feitgericht en dadergericht onderzoek
- buitgericht rechercheren
- diensten voor analyse van sporen en bewijzen
- verloop van een onderzoek

onderdeel omgaan met verbale agressie:
• legt uit wat een referentiekader is en welke invloed dit heeft op de communicatie met anderen;
• omschrijft en benoemt de verschillende trappen van de escalatieladder;
• omschrijft het conflicthanteringsmodel;
• geeft voorbeelden bij de verschillende communicatieve basisvaardigheden
• blijft rustig wanneer er verbale agressie geuit wordt;
• gebruikt de verschillende stappen in een actieve communicatie;
• zorgt ervoor dat de agressie uitdooft.

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Cursusmateriaal van de politieschoolVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen87,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00zeden 10%, verkeersongevallen 20%, drugs 10%, sociale media en cybercriminaliteit 15%, verbale agressie 15%, Labo 10%
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Onderdeel DOJO:
Dagelijks werk: De aanwezigheden tijdens de lessen en de inzet worden beoordeeld. De cursist kan meer of minder punten krijgen naargelang de aanwezigheid en inzet. Anderzijds wordt de klassikale inzet mee in rekening gebracht.

Praktijkexamen: Hierbij zal de cursist de technische vaardigheden tonen die men heeft opgedaan tijdens de lessen. De examens worden afgenomen met vooropgestelde matrix tijdens de laatste lesblok.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00zeden 10%, verkeersongevallen 20%, drugs 10%, sociale media en cybercriminaliteit 15%, verbale agressie 15%, Labo 10%
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Onderdeel DOJO:
Dagelijks werk: De punten uit eerste zittijd worden overgenomen.
Praktijkexamen: Hierbij zal de cursist de technische vaardigheden tonen die men heeft opgedaan tijdens de lessen. De examens worden afgenomen met vooropgestelde matrix.