Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Juridische mobiliteit/325402/2785/2223/1/00
Studiegids

Juridische mobiliteit/3

25402/2785/2223/1/00
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dens Cathérine, Orgielewski Yvona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 27.02.2023 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 120,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

AP-Hogeschool moedigt haar studenten aan om hun grenzen letterlijk te verleggen en biedt hen een aantal buitenlandse activiteiten aan. Het is belangrijk dat onze studenten in een multiculturele omgeving kunnen werken en zich via kritisch zelfreflectie kunnen ontplooien.

Naast een verplicht begeleid bezoek aan Nederland, brengen de eerstejaarsstudenten van de opleiding BM-Rechtspraktijk een internationaal bezoek op eigen initiatief naar 2 verschillende locaties, waarvan één verplicht naar een rechtbank. Het tweede bezoek is vrij te kiezen maar moet een duidelijk juridische link bevatten.

Bij de uitvoering van deze opdrachten is het de doelstelling dat de studenten internationale competenties inzetten. Deze internationale competenties worden tijdens het academiejaar verduidelijkt.

De bezoeken worden vervolgens gerapporteerd in een geschreven verslag naar de voorwaarden opgenomen in Digitap en de instructies van de docent.

Begincompetenties (tekst)

- Vlot en gericht informatie opzoeken en neerschrijven.
- Creatief zijn en over een open geest beschikken. 
- Analytisch en synthetisch te werk gaan.
- Software pakketten (hoofdzakelijk Word) beheersen.
- Kritische kijk op de wereld hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student formuleert en vergelijkt gegevens binnen een internationale context.
De student voert een professioneel gesprek in de juridische internationale contex
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student vergelijkt en verwoord op gefundeerde wijze de eigen ervaringen en bevindingen tijdens de opmaak van de portfolio.
De student communiceert professioneel met aandacht voor de geldende deontologie.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student legt internationale, professionele contacten.
De student reflecteert over de internationale competenties die hij bereikt heeft.
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
De student stelt in samenwerking met andere groepsleden een portfolio op en neemt hiertoe de nodige initiatieven.

Leerinhoud

De student bezoekt twee buitenlandse bedrijven of opleidingsgerelateerde internationale instanties en schrijft over elk bezoek een verslag volgens criteria opgelegd door de begeleidende docent dewelke zijn terug te vinden in de Studiewijzer op Digitap en bijkomende informatie op Digitap.

Bovendien volgt de student een begeleide studiedag in Nederland en schrijft hierover tevens een verslag. De details zullen door de docent vooraf tijdens een hoorcollege aan de student worden meegedeeld en verder via Digitap worden ingelicht.

De uitvoering van deze voornoemde opdrachten gebeuren in groepsverband. 

Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en de studiedag zijn voor dit opleidingsonderdeel verplicht!

Om deze onderwijsactiviteit te kunnen evalueren is je medewerking en initiatiefzin in de groep noodzakelijk. Om je persoonlijke inspanningen binnen een groepsopdracht correct te kunnen evalueren, wordt er tijdens het academiejaar gebruik gemaakt van een peerassessment dewelke verplicht in te vullen is door elke student. Indien een groepslid minder/meer blijk geeft van inzet, initiatief, opvolging van afspraken, ... dan kan het punt voor betreffende opdracht(en) afwijken van het groepspunt. 

Indien je niet kan meewerken aan een opdracht wegens ziekte, neem je zelf persoonlijk contact op met je docent binnen de 3 werkdagen van je afwezigheid ( via e-mail) en vraagt wat je moet doen + je wettigt je aanwezigheid via e-studentservice binnen de vooropgestelde termijn. Is hieraan voldaan krijg je  een vervangopdracht met bijhorende afspraken.

Verslagen en opdrachten die te laat worden afgegeven, worden 0 gequoteerd. De bewijslast ligt hierbij bij de studen.

De concrete afspraken (timing, doelstellingen, opdrachten, puntenverdeling, peerassessment, ...)  kunnen jullie terugvinden in de Studiewijzer.
Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Beoordeling bestaat uit schriftelijk weergave projectopdracht, individuele reflectie en peerevaluatie. Zie studiewijzer voor meer info.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele herwerking van projectopdrachten 1ste examenperiode. Zie studiewijzer voor meer info.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.