Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Mobilité juridique/325403/2785/2223/1/34
Studiegids

Mobilité juridique/3

25403/2785/2223/1/34
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Orgielewski Yvona
Andere co-titularis(sen): De Grave Jennifer, Storme Caroline
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 27.02.2023 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 430,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Frans I OF (geslaagd of getolereerd voor Frans I/1-2 EN geslaagd of getolereerd voor Frans I/3-4).

Korte omschrijving

De tweedejaarsstudenten van de AP-Hogeschool worden klaargestoomd om in een internationale omgeving te werken waarin aanpassing en flexibiliteit de vereiste kenmerken zijn. Maar waarvoor tevens kennis, inleving en begrip van de andere cultuur belangrijke componenten vormen. Dit opleidingsonderdeel vindt plaats in het buitenland. Wanneer je ingeschreven bent voor dit opleidingsonderdeel impliceert dit dat er voor jou een reservering wordt gemaakt en dien je de kosten die aan het opleidingsonderdeel verbonden zijn te betalen (vervoer, verblijf, ...). Kosteloos uitschrijven kan maar tot de grensdatum van dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties (tekst)

- Vlot en doelgericht informatie opzoeken, opnemen en delen met anderen (mondelijk en schriftelijk). 
- Communicatief een meewerkend zijn.
- Creatief zijn en over een open geest beschikken.
- Analytisch en synthetisch te werk gaan.
- Software pakketten beheersen.
- Kritische kijk op de wereld hebben.
- Professionele houding aannemen (stipthheid, verzorgd voorkomen, zich houden aan de gemaakte afspraken).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student brengt mondeling een synthetisch verslag in het Frans
De student hanteert verschillende taalstrategieën in diverse situaties
De student spreekt en schrijft vloeiend Frans zowel in professionele als in informele context
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student past ICT-middelen toe.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student houdt zich aan de gemaakte afspraken.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student gedraagt zich zelfstandig en flexibel.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student toont aan dat hij zich aan een multiculturele omgeving kan aanpassen.
De student benadert en begrijpt een situatie of probleem vanuit en andere culturele invalshoek
De student formuleert zijn mening over internationale juridische vraagstukken op duidelijke wijze
De student vergelijkt de beroepsuitoefening in zijn thuisland met die in een ander land.
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
De student leidt een groep.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel vindt plaats in het Franstalig deel van ons land (in samenwerking met EPHEC) en in Frankrijk. Telkens worden er bezoeken en opdrachten voorzien waarbij de student diverse situaties beleeft en daardoor een ander aspect van de taal hanteert.

De nadruk wordt gelegd op de mondelinge communicatie (zowel passief als actief) gebaseerd op een grondige schriftelijke voorbereiding. Een echt taalbad in al zijn mogelijke vormen (spontaneïteit, doelgerichtheid. ...).

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,17 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Een schriftelijke evaluatie (35%) voor en na de voorziene activiteiten. Zie studiewijzer. Deelname is verplicht.
Een mondelinge evaluatie (65%), tijdens en na de activiteiten. Zie studiewijzer. Deelname is verplicht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Een gelijkaardige opdracht.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.