Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Stage en bedrijfsproject/3 & 4 Real Estate25411/2785/2223/1/15
Studiegids

Stage en bedrijfsproject/3 & 4 Real Estate

25411/2785/2223/1/15
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Real Estate Manager
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 29 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bogman Dominique, Dens Cathérine, De Vroey Sophie, Elsen Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2 of Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Juridische vaardigheden III EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De eerste fase van het stagegebeuren betreft de zoektocht naar een stageplaats en een titel voor het bedrijfsproject. De tweede fase betreft het lopen van een stage binnen een vastgestelde periode van 16 weken om de verworven kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk, evenals het maken en presenteren van een bedrijfsproject. Er wordt hiervoor specifiek verwezen naar de algemene richtlijnen stages en bedrijfsproject.

Begincompetenties (tekst)

Een doorgedreven kennis van het recht gerelateerd aan de sector van tewerkstelling.

Het vermogen van communiceren.

Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
communiceert, rapporteert, presenteert en argumenteert efficiënt en effectief binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels zowel schriftelijk als mondeling
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
vindt en gebruikt systematisch actuele beroepsgerelateerde bronnen, interpreteert de daaruit voortvloeiende informatie kritisch en past ze toe
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
beschikt over zelfsturende vaardigheden om zijn taak nauwkeurig uit te voeren: heeft zin voor initiatief, is creatief en geeft blijk van doorzettingsvermogen. Hij schoolt zich regelmatig bij
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en is in staat eenvoudige praktische problemen binnen deze –rechtstakken op te lossen
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
  is in staat om zelfstandig of in teamverband een juridisch dossier voor te bereiden, te behandelen en op te volgen rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
denkt en handelt cliënt/klantgericht
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist (deurwaarder, notaris, magistraat,enz.) bij de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten.
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich;
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.

Leerinhoud

Kennis van het recht en ICT-gebruik.

Studiematerialen (lijst)

Bundel 'Aanvullende richtlijnen bij de keuze en de vaststelling van een stageplaats'Verplicht
Bundel 'Aanvullende richtlijnen mbt de portfolio'Verplicht
Bundel 'Richtlijnen bedrijfsproject'Verplicht
Bundel 'Richtlijnen stage'Verplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Werkplekleren en/of stage776,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht30,00Zie bundels richtlijnen.De student maakt een schriftelijke weergave van zijn bedrijfsproject.Tijdens het bezoek van de stagebegeleider op de stageplaats geeft de student een presentatie van zijn bedrijfsproject.Evaluatiecriteria worden gehanteerd overeenkomstig de evaluatieformulieren.
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Zie bundels richtlijnen.Studenten moeten via sollicitatie zelf tijdig een stageplaats vinden en administratief afwikkelen met goedkeuring van het stageteam. De student loopt 16 weken stage.De student levert stageverslagen af overeenkomstig de richtlijnen.Het assessment gebeurt door de stagementor en de stagebegeleider in samenspraak op basis van het evaluatieformulier.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.