Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Exploratiestage29483/2834/2223/1/89
Studiegids

Exploratiestage

29483/2834/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smajli Emine
Andere co-titularis(sen): Arnhem Stéphanie, De Vroede Tine, Forment Leen, Gastmans Stephanie, Geerts Inneke, Haertjens Aster, Havermaet Diede, Keemink Petra, Lahaye Michel, Lamers Lex, Moons Ilka, Naessens Birgitt, Peeters Kim, Rasenberg Laura, Schoenmakers Annelies, Trippas Michiel, Van Dingenen Arno, Van Looveren Isabelle, Weyns Tessa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 300,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Werkveldoriëntatie EN geslaagd voor Professioneel handelen 1 EN geslaagd voor Algemene psychologie EN geslaagd voor Sociale psychologie EN geslaagd voor Persoonlijkheidspsychologie EN geslaagd voor Levenslooppsychologie EN geslaagd voor Psychodiagnostisch werken 1 EN geslaagd voor Psychodiagnostisch werken 2 EN geslaagd voor Communicatie EN geslaagd voor Mens en werk 1 EN geslaagd voor Mens en leren 1 EN geslaagd voor Mens en gezondheid 1 EN geslaagd voor Gedragsverandering EN simultaan te volgen met Mens en werk 2 EN simultaan te volgen met Mens en leren 2 EN simultaan te volgen met Mens en gezondheid 2 EN simultaan te volgen met Coaching en counseling EN simultaan te volgen met Geïntegreerd psychodiagnostisch werken EN simultaan te volgen met Professioneel handelen 2.

Korte omschrijving

Dit olod wordt standaard ingericht als jaarolod. Inschrijving voor dit olod als semester 1 of semester 2 olod kan enkel na goedkeuring van de toelatingscommissie. De student doet hiervoor tijdig een aanvraag bij de toelatingscommissie.

De te volgen afspraken en richtlijnen rond de organisatie en toetsing van de stage zijn te raadplegen in de stagebrochure en het stagereglement (zie Digitap).

De eerste stage in de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie is de Exploratiestage. Je loopt 280 uur stage in één van de werkvelden van de toegepaste psychologie, gespreid over 9 stageweken (zie academische kalender). De stage-ervaringen worden ondersteund door 3 supervisiegesprekken, waarin je het leren uit de stage zal verbreden en verdiepen. Tijdens de exploratiestage krijg je de kans je competenties verder te ontwikkelen in en af te toetsen aan het werkveld. Tijdens deze stage voer je deeltaken uit onder begeleiding van de stagementor. Ook ligt een grote nadruk op het (verder) ontwikkelen van je professionele basishouding.

Voor studenten van de avondopleiding worden specifieke faciliteiten voorzien. Hiervoor verwijzen we naar de stagebrochure en het stagereglement op Digitap.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Interventies
gemotiveerde voorstellen doen om de motivatie om de vooropgestelde doelen te bereiken en/of het zelfinzicht van de cliënt in het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings, zorg- of preventieplan) en de implicaties ervan te verhogen
Plan van aanpak
(deelaspecten van) een plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) kritisch beoordelen
het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) mondeling en/of schriftelijk overbrengen aan leden van het multidisciplinaire team
deelaspecten van het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) implementeren
suggesties doen voor bijsturing van deelaspecten van het plan van aanpak (bv., stappenplan, handelings-, zorg- of preventieplan) op basis van de evaluatie ervan, met het oog op de optimalisatie en het bereiken van de vooropgestelde doelen
Professioneel handelen
handelen vanuit de basishouding en het attitudeprofiel van de psychologisch consulent binnen een multidisciplinair team en/of zorgnetwerk in de context van de exploratiestage
Psychodiagnostiek
een eenvoudige psychosociale vraagstelling exploreren in overleg met de cliënt
relevante informatie verzamelen in functie van de eenvoudige psychosociale vraagstelling
de verzamelde informatie analyseren in functie van de eenvoudige psychosociale vraagstelling
in functie van de eenvoudige geïdentificeerde psychosociale vraagstelling toetsbare hypothesen opstellen
gemotiveerde voorstellen doen rond methode(n) om de vooropgestelde hypothesen te toetsen
een door de stagementor geselecteerde methode(n) om de hypothesen te toetsen correct uitvoeren
hypotheses beoordelen op basis van de analyse van de verkregen gegevens
een advies formuleren aansluitend op de eenvoudige psychosociale vraagstelling

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- stagebrochure en stagereglement (zie Digitap)
- schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)9,00 uren
  • Omschrijving: 9h groepssupervisie
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)280,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)11,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)9,00 uren
  • Omschrijving: 9h groepssupervisie
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)280,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)11,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Zie stagebrochure en stagereglement op Digitap
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Zie stagebrochure en stagereglement op Digitap

Toetsing (tekst)

Het niet volledig presteren van de stage-uren kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel, tenzij het opleidingshoofd hier vanwege uitzonderlijke omstandigheden van afwijkt.

Elke ongewettigde afwezigheid op de stage kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” moet worden nageleefd. In voorkomend geval neemt de stagiair kennis van de procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” die beschikbaar is op de website van AP via https://www.ap.be/sites/default/files/reglementen/preventie/Preventiedienst_AP_bachelor.pdf


Bepalingen m.b.t. het indienen van het stagevoorstel
Indien de student het stagevoorstel na de deadline indient, worden twee punten van de totaalscore voor het olod afgetrokken. Indien de student meer dan 10 werkdagen na deze deadline een stagevoorstel indient, kan hij geen stage meer lopen tijdens het lopende academiejaar. Dit kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Wanneer het stagevoorstel moet worden aangepast, dan dient de student een nieuw stagevoorstel in via Digitap met de verwerking van de feedback ten laatste 10 werkdagen na het ontvangen van de feedback. Indien de student het herwerkte stagevoorstel indient na deze deadline, worden twee punten van de totaalscore op het olod afgetrokken.

Indien de student 10 werkdagen of meer na de deadline voor het indienen van het herwerkte stagevoorstel geen herwerkt stagevoorstel heeft ingediend, kan hij geen stage meer lopen tijdens het lopende academiejaar. Dit kan leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Indien het herwerkte stagevoorstel niet wordt goedgekeurd na het verwerken van de feedback, wordt het proces stopgezet, en kan dit leiden tot een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

Bepalingen m.b.t. het vroegtijdig beëindigen van de stage
Indien overwogen wordt de stage vroegtijdig te beëindigen, volgt de student en/of de stagementor de procedure zoals opgenomen in het stagereglement (zie Digitap) en in de stageovereenkomst. Bij vroegtijdige beëindiging van de stage kan de student geen nieuwe stage aanvatten tijdens het lopende academiejaar. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden en indien het inrichten van een nieuwe stage organisatorisch mogelijk is.

Bepalingen m.b.t. de supervisie
De student is verplicht aanwezig op de 3 supervisiegesprekken in groep.

Bij gewettigde afwezigheid, zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement, volgt de student de procedure voor het melden en wettigen van afwezigheid zoals aangegeven in het onderwijs- en examenreglement en verwittigt hij de supervisor via e-mail ten laatste de dag van de supervisie.

In geval van een ongewettigde afwezigheid op een supervisiegesprek worden 2 punten van de totaalscore op het olod afgetrokken. In geval de student ongewettigd afwezig is op alle (drie) supervisiegesprekken, behaalt hij een score van 0/20 (nul op twintig) op het totale opleidingsonderdeel, conform de regels die hieromtrent zijn vastgelegd in de ECTS-fiche van het betreffende opleidingsonderdeel. Het opleidingshoofd kan, als voorzitter van de examencommissie, van deze regeling afwijken in bijzondere omstandigheden.

In geval van afwezigheid dient de student wel een reflectieverslag in, waarbij hij ingaat op het geleerde tijdens de stage.