Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Kredietanalyse 533893/2780/2223/1/57
Studiegids

Kredietanalyse 5

33893/2780/2223/1/57
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Kredietanalyse 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Devos Johan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vastgoed verwerven gaat meestal gepaard met het afsluiten van een krediet. Het gecombineerd gebruik van vreemd en eigen vermogen laat immers toe om een financieel hefboommechanisme te activeren dat toelaat om aan financieringsoptimalisatie over te gaan. We bestuderen de levensloop van verschillende kredieten die particuliere vastgoedfinanciering mogelijk maken. Vastgoedprofessionals worden regelmatig geconfronteerd met vragen over de manier hoe klanten hun vastgoedaankoop gaan financieren. Kredieten hebben daarnaast immers een belangrijke invloed op de vraag en aanbod van vastgoed.
Naast consumentenkredieten kent de markt immers hypothecaire kredieten die onder een aparte regelgeving vallen. We gaan dieper in op de manier waarop banken een krediet benaderen, welke types er bestaan (inclusief de gevolgen), welke kosten en documenten eraan verbonden zijn, welke plek intresten binnen het totale kostenplaatje innemen en welke keuzes een klant dient te maken. Telkens wordt de link gelegd met de risico’s en opportuniteiten die deze keuzes met zich inhouden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kent de mogelijke types hypothecaire kredieten en diens kenmerken en kan de mogelijke implicaties ervan argumenteren
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de procedures die voorafgaan aan het toekennen en afsluiten van een krediet, de gebruikelijke kredietdocumenten en de eraan verbonden kosten uitleggen
De student kan de verschillende kredietbegrippen definiëren en hierbij voorbeelden geven
De student kan de wetten op het hypothecair krediet en het consumentenkrediet toepassen in concrete (vastgoed)voorbeelden en hierin verbanden leggen met vastgoed
De student kan een overzicht geven van de mogelijke waarborgen die financiële instellingen eisen en de verschillende stappen die ondernomen worden in geval van betaalmoeilijkheden en kan deze relateren aan de collectieve schuldenregeling
De student kan (onroerend) krediet situeren binnen de maatschappij

Leerinhoud

1. Inleiding tot het krediet
-Situering & statistieken
-Belang
-Soorten

2. Het consumentenkrediet met onroerend doel
-Doel
-Wetgevend kader
-Rechten & plichten
-Kredietovereenkomstsfases (voor het afsluiten, tijdens de overeenkomst, bij afsluiten)

3. Het hypothecair krediet
-Doel
-Wetgevend kader
-Gebruikelijke waarborgen
-Documenten
-Levensloop
-Kredietcommunicatie
-Informatiefase
-Totstandkoming (raadgevings- en voorzichtigheidsplicht)
-Solvabiliteitsonderzoek
-kredietaanbod versus -akte
-Vervroegd terugbetalen
-Wanbetaling
-Kenmerken
-Types hypothecaire kredieten
-Soorten afbetalingswijzen en types intresten
-JKP
-Quotiteit
-Looptijd
-Kosten verbonden aan de lening

4. Bedrijfskredieten (versus bedrijfsfinanciering)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Cursus aangeboden door de titularissen 

-Cursusdocumenten op digitaal leerplatform


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Avondstondt. J. , Kredieten, 2005 , Kortenberg, Uitgeverij voor handel en nijverheid.

- Kredietprospectussen van grootbanken.

- De Muynck H., Kredietwezen in België (laatste editie, Gent: Academia Press.

- Cousy, H., Couturier, J.J., Vekeman, R., Herbots, J. (laatste editie). Het onroerende goed in de praktijk. Mechelen: Kluwer.

- Dambre, M., Debruyne, E., Hubeau, B., Vandenberghe, J. (laatste editie). Vastgoedzakboekje. Mechelen: Kluwer.

- Ed Nozeman, Jan Fokkema, Handboek projectontwikkeling, Amsterdam, Reed Business.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werkplekleren en/of stage3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Enkel een niet programmeerbaar rekenmachine mag tijdens het examen gebruikt worden.