Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
TopoCAD 526495/2780/2223/1/46
Studiegids

TopoCAD 5

26495/2780/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Spincemaille Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor TopoCAD3.

Korte omschrijving

Tijdens dit OLOD worden de competenties die verworven zijn binnen het OLOD Topocad en planlezen 1 en 2, en Topocad 3 verfijnd. 

De focus ligt hierbij vooral op wegenontwerp.

De eerste lessen, die eerder theoretisch zullen worden opgevat, worden opgevolgd door een eerder praktische module, die de cursist doet ervaren welke mogelijkheden er zijn om een weg/rotonde te kunnen ontwerpen binnen autocad civil 3D.

De student wordt geconfronteerd met het zelfstandig werken binnen een opdracht, waarbij hij/zij de nodige maturiteit moet kunnen aanspreken om tot professionele resultaten te komen. Hierbij zal de volledig opgedane kennis van Autocad civil 3D duidelijk worden en meegenomen in het eindresultaat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan zelfstandig de ontwerpfase van een wegenis organiseren, plannen en afwerken in een gegeven software.
De student kan zijn resultaten op een professionele manier aan derden voorstellen.
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kan opzoeken welke parameters nodig zijn om een weg te ontwerpen volgens de normen van de Vlaamse Overheid
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan in de gegeven software profielen opmaken uit een terreinmodel
De student kan in de gegeven software een lengteas voor wegenis tekenen
De student kan type dwarsprofielen enten op een lengteas met het oog op het ontwerpen van een wegenis.
De student kan in de gegeven software een weg inbedden in een terreinmodel

Leerinhoud

 1. Herhaling topocad 3
 2. panels aanmaken en importeren 
 3. allignments
 4. feature lines
 5. profielen 
 6. gradings
 7. corridor
 8. assembly en subassembly

Studiematerialen (lijst)

AutoCAD 2015. Computer Ondersteund OntwerpenVerplicht
 • Auteur: ir. Boeklagen, R.
AutoCAD Civil 3D: fundamentalsVerplicht
 • Auteur: Ascent Center for Technical Knowledge
CAD magazineVerplicht
 • Auteur: CMedia productions B.V.
Mastering AutoCAD Civil 3D 2015Verplicht
 • Auteur: Louise Holland & Kati Mercier
http://academy.autodesk.comVerplicht
www.autodesk.com (of .nl)Verplicht
www.caddigest.comVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
www.autodesk.com (of .nl)
www.cadmagazine.nl
http://students8.autodesk.com/

LITERATUUR:
- ir. Boeklagen, R. AutoCAD 2015. Computer Ondersteund Ontwerpen. Tec Cad College B.V. ISBN13: 9789072487803
- Louisa Holland & Kati Mercier Mastering AutoCAD Civil 3D 2015 John Wiley & Sons Inc juli 2012 ISBN13: 9781118281758
- CAD Magazine CMedia Productions B.V.Noordzijde 2B 302 GL Emmeloord

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks90,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Bron: open boek case
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Permanent product: Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie i.v.m. de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.

- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen