Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Landmeetpraktijk 512256/2780/2223/1/47
Studiegids

Landmeetpraktijk 5

12256/2780/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verschueren Johan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Landmeetpraktijk 3+4 EN geslaagd of getolereerd voor Remote sensing 3.

Korte omschrijving

In landmeetpraktijk 5 zal je jouw reeds verworven landmeetkundige vaardigheden toepassen en verder verfijnen. Aan de hand van een aantal concrete cases leer je hoe een meting te organiseren, de geschikte meetmethodes toe te passen, een kwalitatief landmeetkundig plan op te stellen en op een gestructureerde manier te rapporteren in functie van de uit te voeren opdracht. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student gaat respectvol om met al het meetmateriaal volgens de opgelegde veiligheidsvoorschriften
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan de meetgegevens verwerken tot een overzichtelijk rapport en een kritisch besluit formuleren in verband met de bekomen meetresultaten en nauwkeurigheden
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan GNSS-metingen (opmeten en uitzetten) plannen , uitvoeren , verwerken en interpreteren.
De student kan metingen (opmeten en uitzetten) uitvoeren met een one-manstation
De student kan, rekening houdend met de gekende foutenbronnen bij het meten, de foutenlast minimaliseren en controlemetingen toevoegen
De student kan in functie van zijn opdracht een geschikte meettechniek selecteren, plannen en toepassen.
De student kan in functie zijn opdracht de gevraagde dossiersamenstelling realiseren.
De student kan meetdata verwerken tot een representatief landmeetkundig plan in functie van de uit te voeren opdracht
De student kan met een totaalstation/one-manstation een veelhoeksmeting uitvoeren door middel van vereffeningsoftware de sluitfout vereffenen.

Leerinhoud

1. Inleiding:

 • Materiaal en veiligheid
 • Planning en organisatie van een meting.

2. Studenten werken in kleine groepen aan opdrachten zoals:

 • Gevelmeting en opmaak plan gevelaanzicht a.d.h.v.
  • opmeting met totaalstation en scanner
  • vergelijkende zettingsmeting
 • Opmaak van een rooilijnenplan en bijhorend onteigeningsplan.
  • opmeting
  • plannen en dossiersamenstelling
 • Verlegging van een voetweg
  • opmeting
  • plannen en dossiersamenstelling
 • Opmeten en uittekenen grondplan van een gebouw.
  • Quotiteiten
   • Berekening quotiteiten
   • Opmaak van het gemotiveerd verslag

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
http://www.flepos.be
http://www.ngi.be/agn/NL/NL0.shtm
http://www.agiv.be

Websites over de gebruikte instrumenten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk en digitaal
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: schriftelijk en digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het academiejaar zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie aan de student worden meegedeeld.

Afwezigheden tijdens de labo's

 • Een student die 3 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' .
 • Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende practica.
 • Inhaallabo’s tijdens het LANLAB moeten de uitzondering blijven en worden voorafgaandelijk aangevraagd bij de betreffende lector.
 • Inhaallabo's tijdens het LANLAB zijn enkel mogelijk i.f.v.:
  • een gewettigde afwezigheid (van één van de twee groepsleden) tijdens het reguliere labo.
  • het herhalen van een mislukt of onafgewerkt labo (enkel indien men aanwezig was tijdens het reguliere labo).
  • W&S-studenten die voor hun werk langdurig in het buitenland verblijven. (mits voorafgaandelijk afgesproken met de lector)

Voor studenten die in eerste zittijd de code “fail” hebben ontvangen, is deelname aan tweede zit enkel mogelijk wanneer voldoende relevante praktijkervaring aangetoond kan worden, waaruit moet blijken dat het veiligheidsrisico en de handelsbekwaamheid van de student als aanvaardbaar beschouwd kunnen worden. De vakgroep landmeten zal hierover beslissen.