Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Juridisch meten en organisatie van het beroep 526497/2780/2223/1/17
Studiegids

Juridisch meten en organisatie van het beroep 5

26497/2780/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verschueren Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Landmeetpraktijk 3+4 EN geslaagd of getolereerd voor Goederenrecht 3) EN simultaan te volgen met Landmeetpraktijk 5.

Korte omschrijving

Het louter beheersen van de meettechnieken volstaat niet om een kwaliteitsvolle opmeting te kunnen uitvoeren. Minstens even belangrijk als het opmeten zelf is de juiste juridische interpretatie van de meting. Waar ligt precies de grens tussen twee percelen? Is het eigendom belast met een erfdienstbaarheid? Hoe verloopt een afpaling? Wie beheert het openbaar domein? Deze en veel meer vragen krijgen een antwoord in deel 1 van dit pakket. Deel 2 omvat het wettelijke kader waarin het beroep van landmeter-expert wordt uitgeoefend en de geldende plichtenleer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Afpalen van terreinen en opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.
De student kan bestaande of nieuw te vestigen erfdienstbaarheden op het terrein herkennen en / of ze op een correcte manier omschrijven en weergeven op zijn plan
De student kan de ligging van een perceelsgrens afleiden uit wettelijke vermoedens en / of na interpretatie en implementatie van oude plannen
De student kan de vorderingen verwant aan de afpaling onderscheiden en de verschillende procedures tot afpaling toepassen.
De student kan volgens de gangbare normen en gebruiken opmetingsplannen opmaken en processen-verbaal van meting, afpaling, ... op een correcte manier formuleren.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student handelt volgens de plichtenleer en kan de aansprakelijkheid van de expert en de gevolgen inschatten
De student kan de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeters-experten implementeren bij de uitoefening van het beroep.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kent de nationale / internationale beroepsorganisaties en kan de organisatie van het beroep in Belgiƫ schetsen in een historische context
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kan bij het ontwerpen van plannen rekening houden met de wettelijke erfdienstbaarheden en de regelgeving i.v.m. het desbetreffende openbare domein.
De student kan een overzicht geven van de verschillende juridische statuten van wegen en waterlopen en de verschillende beheerders van het openbaar domein en hun bevoegdheden categoriseren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten
De student kan de nodige gegevens verzamelen en juridische documenten en plannen analyseren m.b.t. de grensbepaling van het terrein.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de wetgeving tot bescherming van de titel en het beroep van de landmeter-expert en de uitvoeringsbesluiten toepassen bij de uitoefening van het beroep..

Leerinhoud

Deel 1: Juridisch meten
1. Grensbepaling:
a. Historiek van de cartografie:
* Onderzoek historiek en evolutie van onroerende goederen
b. Opzoekingen.Waar vindt men welke informatie?
* Privaat domein
* Openbaar domein
c. Het Belgisch kadaster
d. Wettelijke vermoedens en relevante wetgeving:
* Uittreksels uit het Veldwetboek
* Uittreksels uit het Burgerlijk Wetboek
* Erfdienstbaarheden

2. Het landmeetkundig plan
a. Normen en minimumvereisten
b. Precad

3. Wegen en Waterlopen:
a. Wegen:
* Indeling der wegen – wegbeheer
* Openbare wegen – Private wegen
* Rooilijnplan – Onteigeningsplan
* Losweg – Recht van uitweg
* Buurtwegen (wetgeving en toepassing)
b. Waterlopen:
* Overzicht waterlopen – beheer
* Onbevaarbare waterlopen (wetgeving en toepassing)
* Polders en Wateringen

4. Afpaling:
* Grondslag en juridische aard
* Vereisten tot aanspraak op afpaling
* Minnelijke afpaling
* Gerechtelijke afpaling
* Aanverwante vorderingen
* Administratieve afpaling

Deel 2: Organisatie van het beroep
1. Wettelijk kader

2. Plichtenleer:
* De voorschriften inzake de plichtleer van de landmeters-experten
* Verplichte verzekering
* Reglement permanente vorming

3. Beroepsverenigingen

4. Erelonen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

PUBLICATIE:

Wetgeving en Koninklijke Besluiten m.b.t. het beroep van de Landmeter-Expert

- 11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. (publicatie in B.S. 06/06/2003)
- 11 MEI 2003. - Wet tot oprichting van federale raden van landmeters-experten. (publicatie in B.S. 06/06/2003)
- 15 DECEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtleer van de landmeters-experten (publicatie in B.S. 25/01/2006)
- ...

HANDBOEK:
- TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, recentste versie.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werkplekleren en/of stage12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht20,00
Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de evaluatie (projectopdracht / kennistoets) aan de student worden meegedeeld.

Projectopdracht: 

  • De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
  • De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht af binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan, en minstens 1 week voor het examen (kennistoets).
  • Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen