Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Starten als ondernemer 511733/2780/2223/1/16
Studiegids

Starten als ondernemer 5

11733/2780/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Starten als ondernemer 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Thys Sylke
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen de vastgoed- en landmeetsector zijn heel wat professionals actief als zelfstandig ondernemer.
Bij de opstart en het verdere beheer van een onderneming komen diverse aspecten om de hoek kijken, waaruit een gepaste keuze moet gemaakt worden: financieel, fiscaal, juridisch, sociaal, commercieel, praktisch...
De cursus beoogt een ruim beeld te schetsen van deze aandachtspunten zodat studenten hierop voorbereid zijn.
Bovendien wordt ook van werknemers een grote mate van ondernemerschap verwacht.
Op die manier sluit de cursus aan bij het verwachtingspatroon van elke startende vastgoedprofessional.OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de verschillende actoren in de collectieve arbeidsverhoudingen categoriseren en hiervan actuele voorbeelden geven.
De student kan de verschillende elementen van een individuele arbeidsovereenkomst benoemen en de gevolgen ervan schetsen bij het begin, in de loop en het einde v/d overeenkomst.
De student kan het ontstaan en de ontwikkeling het het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht schetsen, de verschillen noemen en kaderen in de actualiteit.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student kan het zelfstandig ondernemen situeren in de maatschappij en deze koppelen aan persoonlijke/commerciële vaardigheden en de algemene voorwaarden om een handelsactiviteit uit te oefenen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de betekenis, de structuur van de boekhoudkundige documenten & woordenschat (journaal, grootboek, toelichting, proef/saldibalans,...) toelichten
De student kan de handelszaak vergelijken met de belangrijkste vennootschapsvormen en hieruit de voor- en nadelen afleiden
De student kan de structuur van de Belgische Sociale Zekerheid en de gevolgen ervan op het uitbaten van een zaak schetsen
De student kan illustreren met voorbeelden dat de boekhoudkundige registratie onontbeerlijk is als informatiebron voor de vastgoedondernemingen (noodzaak van een geordend boekhoudsysteem)
De student kan vergunningen en formaliteiten bij het opstarten van een zaak toelichten
De student kan de belasting van de zelfstandige en het systeem van voorafbetalingen situeren binnen de personenbelasting.
De student kan de verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ en de sancties ingeval van niet naleving beschrijven.

Leerinhoud

- Inleidende begrippen: zelfstandige vs. werknemer, tendensen (aantal zelfstandigen, starters, financiële gezondheid,...).

- Aandachtspunten bij de opstart van een eigen zaak: formaliteiten, juridische vorm, ondernemingsplan.

- Vennootschappen: vormen, opstart, bestuur, financieel, bestuur, keuze van een gepaste vorm,...

- Financiële aspecten van het ondernemen: boekhouding als beleidsinstrument, overzicht financieringsmogelijkheden, beheer van kasreserves, verzekeringen, fiscale aspecten

--> Dit onderdeel zal worden behandeld in gesplitste groepen (vastgoed / landmeten)

  • Landmeten: basis van de boekhoudpraktijk (verplichtingen, jaarrekening, methodiek), overzicht van de basisfinancieringsvormen, ondernemingsverzekeringen voor de landmeter
  • Vastgoed: gezonde financiële structuur en rendabiliteit, specifieke financieringsvormen (crowdfunding, PMV...), ondernemingsverzekeringen in ruime zin (BA-uitbating, arbeidsongevallen,...), fiscaal vriendelijk geld overhevelen van vennootschap naar privé

- Sociale zekerheid: werknemer vs. zelfstandige, rechten en plichten, organisatie,...

- Personeelszaken: arbeidsovereenkomst, formaliteiten voor werkgever, sociaal overleg
Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- FOD KMO. Middenstand en energie. Zich vestigen als zelfstandige. Brussel.
- Frans D'Hertefelt, Dirk Verhaeghe, Ludo Laurysens, Bernard De Klerck (laatste editie), Praktisch sociaal recht, Antwerpen, De Boeck
- Humblet, P., Rigaux, M., Rauws, W., Janvier, R. (laatste editie). Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. Antwerpen: Intersentia.
- Partena. (laatste editie). Gids voor sociale reglementering in ondernemingen. Mechelen: Kluwer Belgium.
- Coppens, M. (laatste editie). Handboek sociaal recht. Gent: Academia Press.
- De Muynck, H. (laatste editie). Sociaal recht in België. Gent: Academia Press.
- An De Graeve, Jan Roodhooft, Bart Windey (laatste editie), Praktisch vennootschapsrecht, Antwerpen, De Boeck
- Ronny De Vroe, Stefan Ruysschaert, Christine Vanheuverzwijn (laatste editie),Praktisch BTW-recht, Antwerpen, De Boeck
- Herman Cools, Eddy Debruyne, Sophie Hugelier, Stefan Ruysschaert, Wim Van Kerchove (laatste editie), Praktisch belastingrecht, Antwerpen, De Boeck
-- Van Liedekerke, C., Walraevens, G., Koolen, E., Van Haute, L. (meest recente versie). Boekhouden voor het beleid. Antwerpen: De Boeck

WEBSITE:
- www.meta.fgov.be
- www.socialsecurity.fgov.be
- www.unizo.be
- www.vlaanderen.be
- www.mineco.fgov.be
- www.minfin.fgov.be
- www.nbb.be
- Bankwebsites

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)