Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Rendementsanalyse en projectontwikkeling 331968/2780/2223/1/82
Studiegids

Rendementsanalyse en projectontwikkeling 3

31968/2780/2223/1/82
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vansant Tinne
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Digitaal vastgoed 2 EN geslaagd of getolereerd voor Vastgoedrekenen 1.

Korte omschrijving

Deel 1: Rendementsanalyse

De meest gangbare begrippen uit het vastgoedrekenen komen aan bod:

-ROI

-BAR / NAR

-NHW

-IR

-WACC

Elk begrip wordt toegelicht in de juiste context in de theoretische sessies.

Tijdens de oefensessies zal de student de waardes ook zelf berekenen in Excel.

De nadruk ligt op de opmaak van dynamische en flexibele rekenmodellen.Deel 2: Projectontwikkeling

-Inleiding

-Budgetteren van kosten en opbrengsten

-Projectplanning

-Risico's bij projectontwikkeling

Tijdens de oefensessies wordt een dynamisch vastgoed-rekenmodel uitgewerkt van een kleinschalige projectontwikkeling.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Bouwpromotieprojecten initiëren, promoten, organiseren en opvolgen, vanaf de prospectie, de haalbaarheidsstudie en uitvoering t.e.m. de afrekening
De student kan de projectadministratie opvolgen en interpreteren
De student kan de verschillende aspecten van de projectontwikkeling en projectrendement herkennen en toepassen
De student kan een cashflow-schema opstellen en interpreteren
De student kan een rekenmodel opstellen, gebruiken en interpreteren
De student kan eenvoudige rendementsindicatoren berekenen en interpreteren
De student kan projectontwikkeling in de praktijk toepassen en kritisch beoordelen
De student kan verbanden leggen tussen de basisformules, leningen/investeringen en rendementsberekening
De student kan de basisformules van financiële rekenkunde in economische woordelijke termen definiëren en gebruiken in concrete voorbeelden
De student kan rendement in projectontwikkeling berekenen en interpreteren, alsook gevoeligheidsanalyses uitvoeren.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

De student beschikt over voldoende kennis Excell.

Deel 1: Rendementsanalyse

1. Inleiding

*Doel rendementsanalyse
*Vastgoedontwikkelingsproces
*Vastgoedrekenenproces

2. Eenvoudige rendementsanalyses 


*Bruto aanvangsrendement
*Netto aanvangsrendement
*ROI
(Oefeningen in excel)

3. Complexe rendementanalyses

*Kasstromen
*Kasstroomschema en perspectief
*Indexeren van kasstromen
*Analyse van de kasstromen
- Discontovoet
- Contante waarde
- Netto huidige waarde
- Intern rendement
(Oefeningen in excel)

 4. Financiering

*Eigen- en vreemd vermogen
*WACC
*Hefboomeffect
(Oefeningen in excel)

5. Aparte onderwerpen

*Terugverdientijd
*Residuele grondwaarde


Deel 2: Projectontwikkeling

 

1. Inleiding tot projectontwikkeling

2. Project budget

3. Project planning

4. Risico

 

Deel 3: Vastgoedrekenmodellen in excel (tijdens oefensessies)


*Richtlijnen opbouw dynamische rekenmodellen

*Oefeningen in Excel op deel 1 Rendementsanalyse
*Opbouw rekenmodel 'case Projectontwikkeling'
*Uitvoeren van what-if-analyse mbv het rekenmodel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus, slides, woordenlijst en oefeningen op elektronisch platform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op
examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boekToetsmedium: digitaal (Excel)Toetsmoment: momentopname opexamenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op
examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boekToetsmedium: digitaal (Excel)Toetsmoment: momentopname opexamenBeoordelaar: lector(en)