Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Patrimoniumdocumentatie 230612/2780/2223/1/53
Studiegids

Patrimoniumdocumentatie 2

30612/2780/2223/1/53
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Henderickx Ann
Andere co-titularis(sen): Egaña Viteri Liesbeth, Tiebout Justien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opstellen van een volledig verkoopdossier vereist verplichte voorafgaandelijke opzoekingen. Deze opzoekingen gebeuren door de vastgoedprofessional. De student leert waar al deze informatie kan opgevraagd worden. Hij/zij zal bij heel wat vastgoedoperaties geconfronteerd worden met een notaris. Een grondig inzicht in de rol en de aansprakelijkheid van de notaris is van groot belang. Het moet leiden tot een goede synergie tussen deze twee actoren. De wettelijke verplichtingen en de samenwerking tussen beiden bij de totstandkoming van een koop-verkoop van een onroerend goed of bij een openbare verkoop worden stap voor stap overlopen. Ook de vormvereisten en de inhoud van een authentieke akte worden aan de hand van voorbeelden verduidelijkt.

Een fundamentele opzoeking bij de overdracht of vervreemding van een onroerend goed is identificatie van het onroerende goed en hun eigenaars met het oog op het belasten ervan. Dat het kadaster hierover waardevolle informatie bevat voor makelaars en landmeters spreekt voor zich. Hoe men deze informatie verzamelt, bewaart en up-to-date houdt én hoe jij daarvan gebruik kan maken als professional, kom je te weten in deze cursus. We bekijken samen hoe het kadastraal inkomen tot stand komt en hoe je precies wordt belast op je onroerende eigendom(men).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan andere grootschalige kaartinformatie herkennen, beschrijven en bespreken.
De student kan de inhoud, de structuur en de bewijswaarde van de notariële akte weergeven
De student kan de registratierechten bij de verkoop van onroerende goederen bespreken
De student kan de taken van de notaris m.b.t. de openbare verkoop opsommen en uitleggen
De student kan de totstandkoming en de daarbij horende werkzaamheden van het kadaster formuleren en de evoluties weergeven
De student kan de vertrouwensopdracht van de notaris verklaren
De student kan het kadaster in het buitenland beschrijven en vergelijken met het Belgische kadaster.
De student kan het privé-eigendom, privaat domein en openbaar domein met elkaar vergelijken
De student kan het statuut en de bevoegdheden van de notaris grondig uitleggen en documenteren met voorbeelden
De student kan over een openbare verkoop kritisch commentaar geven, verbanden leggen, vergelijkingen maken
De student kan percelenplannen gebruiken, uitleggen hoe perceelgrenzen ingevuld kunnen worden en wat daarvan de gevolgen zijn
De student kan uitleggen hoe het kadastraal inkomen tot stand komt, de onroerende voorheffing berekenen en de verbanden hiertussen duiden.
De student kan zakelijke rechten in de patrimoniale documenten herkennen en verklaren
De student kan de verkooprechten bij de verkoop van onroerende goederen bespreken.
De student kan de informatieplicht van de verkoper en vastgoedprofessional in het kader van een verkoop van een onroerend goed grondig uitleggen en documenteren met voorbeelden.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten
De student kan de inhoud van de verkoopcompromis en de notariële akte weergeven en uitleggen
De student kan de verschillende kadastrale documenten herkennen en hanteren en hier verbanden tussen leggen
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de inhoud van de verkoopcompromis en de notariële akte weergeven en uitleggen
De student kan de verschillende kadastrale documenten herkennen en hanteren en hier verbanden tussen leggen
De student kan de voorafgaande acties, bij de verkoop uit de hand door de notaris, opsommen en bespreken

Leerinhoud

Patrimoniumdocumentatie

Dossieropbouw en informatieplicht bij de verkoop van onroerende goederen

1. Verkoopopdracht

2. Informatie over de partijen (verkoper én koper)
Identificatie
Rechtsbekwaamheid
Antiwitwaswetgeving

3. Patrimoniumdocumentatie
Kadastraal uittreksel
Eigendomstitel
Hypothecair getuigschrift
Landmetersplannen

4. Fysieke beschrijving van het goed

5. Stedenbouwkundige informatie

6. Gebruik en genot

7. Gerechtelijke procedures m.b.t. het goed

8. Fase publiciteit
Boek VI WER
Artikel 5.2.6 VCRO
Ligging in een verkaveling
EPC
Overstromingsgevaar
Onroerend erfgoed

9. Fase compromis
Artikel 5.2.5 VCRO
Bodemtoestand
Milieu
EPC
Overstromingsgevaar
Onroerend erfgoed
Voorkooprechten
Informatie constructie:
− Conformiteitsattest
− EPC
− Postinterventiedossier
Informatie installaties:
− Keuring elektriciteit
− Stookolieattest
− CV, individuele stooktoestellen, schoorstenen
− Putten en secreten
− Rookmelders

10. Typegebonden vastgoedinformatie:
− Appartement
− Woning op plan of in aanbouw
− Bouwgrond
− Bosgrond
11. Verkoop van een verhuurd onroerend goed


12. Openbare verkoop


Kadaster
1. Opdrachten van het kadaster

2. Evoluties binnen het kadaster

3. Perceelnummers

4. Percelenplan

5. Kadastrale legger

6. Op zoek in basisdocumenten

7. Mutaties

8. Kadastrale percelen

9. Afgifte van kadastrale documenten

10. Het kadaster in Nederland

11. Onroerende voorheffing
* Kadastraal inkomen
* Belastingplichtigen
* Belastbare grondslag & tarief
* Vestiging

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

VRG-Codex:

ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek + wetgeving
Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.