Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bachelorproef vastgoed 5+630624/2780/2223/1/73
Studiegids

Bachelorproef vastgoed 5+6

30624/2780/2223/1/73
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: van Roon Renske
Andere co-titularis(sen): Apostel Katrijn, Asselman Luc, Baetens Thomas, Devos Johan, Dockx Veerle, Egaña Viteri Liesbeth, Gillis Philippe, Henderickx Ann, Muylaert Gina, Nobels Ellen, Sanen Katrien, Stouffs Inge, Tiebout Justien, Van Campenhout Tom, Vansant Tinne, Van Severen Liese
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Volgtijdelijkheid

pas te volgen in jaar van afstuderen OF binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De bachelorproef is een individueel werkstuk dat je inlevert in de derde trajectschijf.
In je bachelorproef toon je dat je in staat bent om op het eind van je opleiding een eigen werkstuk te schrijven en dat zowel theoretisch als via praktijkmateriaal te onderbouwen en mondeling toe te lichten. In trajectschijf 2 leg je een  vastgoedgerelateerde onderzoeksvraag naar keuze voor die goedgekeurd moet worden door de opleidingscommissie. Aan de hand van je bachelorproef probeer je op die vraag een antwoord te formuleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Doelgericht advies geven en expertises verrichten
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch

Leerinhoud

De bachelorproef vormt een belangrijk sluitstuk van de professionele bacheloropleiding en behoort bij de finale toetsing.

Dit houdt in dat de student bewijst dat hij zelfstandig kan:
1. Een probleemstelling en onderzoeksvra(a)g(en) formuleren (Wat ga ik precies onderzoeken?)

2. Een onderzoeksmethode kiezen en operationaliseren in de lijn van de probleemstelling (Hoe ga ik
mijn probleem onderzoeken?)

3. Een duidelijk afgebakende casestudie uitwerken en uitvoeren, vertrekkende van de
probleemstelling en onderzoeksvragen

4. Een literatuurstudie uitwerken waarbij het theoretisch denkkader en de verschillende
onderzoeksrichtingen m.b.t. de gekozen thematiek op een kritische manier in kaart worden
gebracht, worden vergeleken en gecontextualiseerd om zo tot een eigen beargumenteerde visie
over het onderwerp te komen. Deze literatuurstudie dient ter fundering van de casestudie.

Daarnaast toont de bachelorproef ook aan dat de student de nodige schriftelijke en mondelinge rapporteringvaardigheden bezit om zijn bachelorproef openbaar te maken en te verdedigen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Bachelorproefreglement op digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen312,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht60,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en) en jury
AcademiejaarOnderzoeksopdracht40,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en) en jury
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht65,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en) en jury
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht35,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en) en jury

Toetsing (tekst)

Voor dit olod kan je enkel inschrijven mits een goedgekeurd opstartdossier.

Alle info is terug te vinden in het bachelorproefreglement op het digitaal leerplatform.

De student die omwille van medische redenen of overmacht zijn bachelorproef niet binnen de voorziene deadline kan inleveren, volgt de hierna volgende procedure:
- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft zijn bachelorproef binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte uiterlijk 3 weken voor de datum van de bachelorproefverdediging is.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.


Afwezigheid op één van evaluatiemomenten geeft 0 voor de desbetreffende evaluatie. Een student die 2 of meer keren afwezig is, ongeacht gewettigd of ongewettigd, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.

Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.