Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wetenschappelijke ondersteuning topografie 114298/2780/2223/1/23
Studiegids

Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1

14298/2780/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Bens Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel behandelen we de nodige wiskunde rekenmethodes, formules, bewerkingen, zodat deze in de andere opleidingsonderdelen van de opleiding toegepast kunnen worden.

Een deel van dit opleidingsonderdeel wordt in afstandsonderwijs ingericht. Aan de hand van filmpjes wordt de theorie gegeven en worden voorbeeldoefeningen aangereikt. De student bekijkt deze filmpjes en oefent de leerstof zelfstandig in door het maken van oefeningen. Wekelijks worden de vorderingen getest, het bijhouden van de leerstof wordt dus ten stelligste aangeraden. Tijdens de wekelijkse lessen (ON-CAMPUS) kunnen oefeningen in groep gemaakt worden en vragen aan de lector worden gesteld. Bij minder goede resultaten op de wekelijkse testen wordt aanwezigheid tijdens deze wekelijkse les ten zeerste aangeraden om de problemen met de leerstof aan te pakken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake analyse maken om de terreingegevens en landmeetkundige meettechnieken te verwerken en interpreteren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake analytische meetkunde maken om de terreingegevens en landmeetkundige meettechnieken te verwerken en interpreteren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake goniometrie maken om de terreingegevens en landmeetkundige meettechnieken te verwerken en interpreteren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake statistiek maken om de terreingegevens en landmeetkundige meettechnieken te verwerken en interpreteren.
De student kan de voortplantingswet hanteren bij standaardafwijkingen van topografische waarnemingen.

Leerinhoud

Na het volgen van de cursus heeft de student een theoretische en praktische kennis van de volgende items.

1. Analytische meetkunde
a. Vectoren:
* basisbegrippen
* rekenen met vectoren
b. Vlakke meetkunde:
* analytische voorstelling en vergelijkingen van vlakke lijnen (rechte, cirkel, hyperbool, parabool, ellips)
* opstellen en gebruik van standaardformules (afstand, translatie, rotatie,…)

2. Goniometrie
* Definitie en gebruik van de goniometrische getallen
* oplossen van rechthoekige en willekeurige driehoeken
* optellingsformules
* formules van Simpson
* oplossen van goniometrische vergelijkingen

3. Analyse
a. functieleer:
* continuïteit
* limieten
* afgeleiden

4. Statistiek
* Kwantitatieve en kwalitatieve variabelen
* weergeven van verdelingen
* begrippen van spreiding
* numeriek onderzoek van meetgegevens (centrummaten, gemiddelde, modus, mediaan,
kwartielen, percentielen, 5 getallensamenvatting, boxplot, variantie, standaardafwijking)
* rekenen met normale verdelingen
* normaliteit vaststellen
* kansberekening
* betrouwbaarheidsintervallen
* de voortplantingswet van fouten bij de berekening van een grootheid

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Digitaal cursusmateriaal: Digitap


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK:
- Papula, L. Wiskunde voor HTO (1+2). Schoonhoven: Academic Service.
- Diversen (Project Open Universiteit). Brugcursus wiskunde 1,2 en 3. Leuven: Acco.
- Deen, G., Vanneste, W. Analyse differentiaal- en integraalrekenen voor het technische hoger onderwijs. Malle: De Sikkel.
- Deen, G., Levrie, P. Analyse voor het hoger onderwijs. Antwerpen: De Boeck.
- Van Asselt, R., Pijlgroms, R.B.J.. Wiskunde voor het hoger onderwijs, analyse en numerieke      wiskunde. Stam Techniek. Culemborg.
- Bogaert, P., De Feyter, M. Van Basis tot limiet. Brugge: Die Keure Educatief.VOOR aanvang van de cursus je niveau van wiskunde testen? => stuur een mail naar tim.bens@ap.be, dan krijg je toegang tot een digitale oefencursus wiskunde: "instapklas landmeten"

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen49,00 uren
Werktijd buiten de contacturen99,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname in week 7. Dit deel kan hernomen worden tijdens de eerste daaropvolgende examenreeks. Het hoogste behaalde cijfer wordt behouden als het definitief examencijfer van dit deel.
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal (Digitap)
Toetsmoment: permanent
Beoordeling: Lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Wekelijks moeten er oefeningen gemaakt worden via het elektronisch leerplatform. De resultaten van deze oefeningen tellen mee voor 15% van het eindresultaat voor eerste zittijd.

Bij afwezigheid op het deelexamen krijgt de student een 0. Het deelexamen kan hernomen worden in de eerstvolgende examenreeks.