Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Boekhouden 214293/2780/2223/1/47
Studiegids

Boekhouden 2

14293/2780/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Devos Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je om te gaan met boekhoudkundige gegevens en regels. Je krijgt inzicht in de opbouw en samenstelling van een balans en resultatenrekening.

Zo begrijp je waarom een boekhouding een nuttig instrument is voor alle betrokken stakeholders (bedrijfsleiders, overheid, personeel, aandeelhouders …). 

Debet, credit, activa, passiva, boekingsregels, bedrijfscyclus, winst & verlies, MAR, resultaatsverwerking… worden bestudeerd en je leert verschillende boekhoudkundige verrichtingen te registreren en te beredeneren.

Als vastgoedprofessional heb je deze kennis immers nodig om o.a. te begrijpen hoe handelsfondsoverdrachten en vastgoedbeleggingen functioneren en hoe appartementsgebouwen financieel worden beheerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan het resultaat van het boekjaar berekenen en een resultatenrekening lezen en interpreteren in die zin dat hij de kosten/opbrengstensoorten kan onderscheiden en diens impact op het resultaat kan formuleren
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de balans en de resultatenrekening uitsplitsen in rekeningen, deze plaatsen en situeren in de juiste klasse van het rekeningenstelsel en de noodzaak ervan formuleren in het kader van een geordend boekhoudsysteem
De student kan de behandelde rekeningen omschrijven, typeren volgens het MAR (via een decimale structuur, in klassen, in groepen, in rekeningen) en aanwenden
De student kan de boekingsregels betreffende de balans- en resultatenrekeningen formuleren en toepassen
De student kan een (eenvoudige) ingevulde proef- en saldibalans op juistheid controleren, de aanwezige bedragen interpreteren en de band met de rekeningen aantonen
De student kan een aankoop en een verkoop, inclusief de BTW-aspecten, mogelijke kortingen, kosten en betalingswijzen boekhoudkundig beredeneren door middel van een redeneringschema en boeken op rekeningen en/of in het journaal
De student kan een balans lezen en interpreteren in die zin dat hij/zij de activa- en passivakant kan onderscheiden, bezittingen en schulden weet te onderkennen alsmede eigen en vreemd vermogen van de onderneming weet te bepalen
De student kan illustreren met voorbeelden dat de boekhoudkundige registratie onontbeerlijk is als informatiebron voor de vastgoedonderneming
De student kan een verantwoordingsstuk boekhoudkundig correct registreren in het journaal en grootbook en dit beredeneren

Leerinhoud

1. Basisbeginselen van het boekhouden:

* Het belang van boekhouden in de vastgoedsector
* De balans: actief en passief
* De boekingsregels v/d balans
* Resultatenrekening
* De boekingsregels v/d resultatenrekening
* Het M.A.R.
* Journaal en grootboek
* Proef- en saldibalans
* Resultaatbepaling: van begin- naar eindbalans
* Eenvoudige boekingen & financiële kengetallen

2. Aan- en verkoopcyclus:

* De aankoopfactuur
* Aankoopkosten
* Diverse aankoopkortingen
* De verkoopfactuur
* Verkoopkosten
* Diverse verkoopkortingen
* BTW
* Diensten en diverse goederen
* Investeringen
* Voorraadwijzigingen

3. Personeelskosten:

* Begrip
* Sociaal secretariaat
* Verwerking

4. Materiële vaste activa:

* Begrip
* Waardering
* Waardeveranderingen
* Verkoop van MVA

5. Immateriële vaste activa:

* Begrip
* Waardering
* Waardeveranderingen
* Verkoop van IVA

Studiematerialen (lijst)

Boekhouden voor het beleid.Verplicht€ 31,40
  • Auteur: Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens - Clara Billen - Lieve Janssens - Els Koolen - Luk Van Hau

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Handboek: Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens - Clara Billen - Lieve Janssens - Els Koolen - Luk Van Haute (meest recente versie). Boekhouden voor het beleid. Antwerpen: Uitgeverij Van In

-Online leermateriaal: Cursusdocumenten op het digitaal leerplatform

-Online leermateriaal: Boekhoudclips (Blended learning)Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:

- Saenen, K. (meest recente versie) Boekhouden, een kennismaking. Gent: Academia Press.

- Govaerts, Roegiers, E., Van Haute, L., Vanhove, L. Praktisch basisboek bedrijfsbeheer. Antwerpen: Van In.

- De Cnuydt. (meest recente versie) Bedrijfseconomie, een inleiding. Gent: Academia Press.

- Christine Van Liedekerke, Guy Walraevens (meest recente versie), Algemeen boekhouden, Antwerpen: Van In.

- Bonne Crescentia, Liagre Hilde, Saenen Karel (meest recente versie), Boekhouden: een kennismaking. Gent : Academie Press.

WEBSITES:

- www.ibr-ire.be

- www.bibf.be 

- www.mesotten.be

- www.minfin.fgov.beOnderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges23,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Tijdens het examen wordt het in de lessen gebruikte MAR, ter beschikking gesteld. 

Enkel een niet programmeerbaar rekenmachine mag tijdens het examen gebruikt worden.