Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Huurwetgeving 312271/2780/2223/1/72
Studiegids

Huurwetgeving 3

12271/2780/2223/1/72
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Faid Mounia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Huren en verhuren van onroerende goederen zijn activiteiten die eveneens behoren tot het takenpakket van de vastgoedprofessional. Om een huurcontract te kunnen opmaken en analyseren is een grondige kennis van de verschillende huurregimes (gemene huur, woninghuur, handelshuur en landpacht) van groot belang. Uiteraard hoort de vastgoedprofessional op de hoogte te zijn van de woningkwaliteitsnormen waaraan huurpanden moeten voldoen. Aan de hand van het vastgoedwetboek word je wegwijs gemaakt in alle reglementeringen die op de huurmarkt van toepassing zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de soorten van huur van goederen opsommen en de verschillen aangeven
De student kan het huurcontract definiëren en het belang ervan toelichten
De student kan het huurrecht situeren binnen het Belgisch recht
De student kan het toepassingsgebied van de landpachtwet bespreken
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de duur en de beëindiging van de huur bespreken en illustreren met voorbeelden
De student kan de verplichtingen van de huurder en de verhuurder bespreken en met voorbeelden verduidelijken
De student kan de gevolgen van de vervreemding van het gehuurde goed weergeven
De student kan de verschillen tussen onderhuur en huuroverdracht bespreken en illustreren met voorbeelden
De student weet welk huurtype van toepassing is en kan dit beargumenteren in concrete situaties.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan de verschillende huurstelsels analyseren en toepassen op casussen
De student kan een correct huurcontract opstellen en de gevolgen ervan in concrete situaties duiden.
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kan de verschillende mogelijke huurtypes van elkaar onderscheiden en vergelijken.

Leerinhoud

1. Algemeen huurrecht
* Inleiding
* Duur en beëindiging van de huur
* Verbintenissen van de partijen
* Onderhuur en huuroverdracht
* Vervreemding van het gehuurde goed

Praktische toepassing: analyse van de huurovereenkomst

2. Woninghuur + Vlaams huurdecreet
* Toepassingsgebied 
* Staat van het gehuurde goed
* Duur en beëindiging van de woninghuur
* Huurprijs
* Huurwaarborg
* Overdracht van huur en onderverhuring
* Vervreemding van het gehuurde goed

Praktische toepassing: analyse van de huurovereenkomst

3. Handelshuur
* Inleiding
* Duur van de overeenkomst
* De huurprijs
* Verbouwingen aan het goed
* Onderhuur en huuroverdracht
* De uitzettingsvergoeding
* Vervreemding van het gehuurde goed

4. Pop up decreet
* Toepassingsgebied van het decreet
* Verschillen met de handelshuurovereenkomst

5. De landpacht
* Inleiding
* Duur van de overeenkomst
* Gevolgen van de pachtovereenkomst
* Pachtoverdracht en onderpacht
* Vervreemding van het goed en recht van voorkoop

6. Redelijke aanpassingen
* Handicap: visie vroeger en nu, definitie term handicap, cijfers en rechten
* Recht op redelijke aanpassingen: doel van het recht, type aanpassingen en gevolgen bij weigering
* Redelijke aanpassingen: afwegingskader + bespreking concrete cases

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

VASTGOEDWETBOEK of VRG-Codex

TIMMERMANS, R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave of ISBN: 9789403020518, VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VAN OEVELEN, A., Woninghuur, Brugge, die Keure, 313 p.;
- BENOIT, G., GOTZEN, R. en ROMMEL, G., De landpacht, Brugge, die Keure, 505 p.;
- DAMBRE, M., Handelshuur, Brugge, die Keure, 469 p.;
- VANHOVE, K., Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 559 p.;
- HOECKX, N. en VERBEKE, A. (eds.), Knelpunten pacht, Antwerpen, Intersentia, 117 p.; 
- X., Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes, Leuven, Indicator, 100 p.; 
- DE GREVE, K;, FORRIER, A. en HUBEAU, B., Wet en duiding – Huur, Brussel, De Boeck-larcier, 681 p.;
- Tijdschrift HUUR, Mechelen, Kluwer.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek + wetgeving
Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.