Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Boekhouden & erf- en schenkbelasting 330617/2780/2223/1/29
Studiegids

Boekhouden & erf- en schenkbelasting 3

30617/2780/2223/1/29
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Devos Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Boekhouden 2.

Korte omschrijving

We gaan, na een grondige studie van de financieringsbronnen aan de passiefkant van de balans, dieper in op de boekhoudkundige afsluitwerkzaamheden waarmee ieder bedrijf geconfronteerd wordt en bestuderen de verdeling en verwerking van het behaalde resultaat. Tevens hebben we nu voldoende bagage om enkele beleidsinstrumenten, zoals kostenbeheersing-financiële(ratio)analyse en kasplanning te analyseren.

Na een korte schets van de Belgische fiscale omgeving, wordt in dit opleidingsonderdeel stilgestaan bij de werking van de schenk- en erfbelasting van toepassing op roerende en onroerende goederen. Hiermee wordt de basis gelegd hoe deze inventief kunnen gebruikt worden in het kader van (onroerende) vermogensplanning.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de verschillende soorten belastingen opsommen, hiervan voorbeelden geven en classificeren binnen de Belgische staatsstructuur
De student herkent de impact van erfrecht, anti-misbruikbepalingen, huwelijk, testament, schenking,..op de erf- en schenkbelasting
De student kan de (actuele) fiscale wetgeving (nut, functie & ontstaan) relateren met onroerend goed en/of deze kritisch becommentariëren in het licht van belastingskenmerken en -beginsels
De student kan de erf- en schenkbelasting in een concrete casus berekenen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de behandelde rekeningen via toepassingen integreren in de eerder behandelde rekeningen
De student kan de boekhoudkundige gevolgen van de bedrijfscyclus, voorraad, investeren, voorzieningen, reserves, financiering, oprichting en personeel verklaren, boeken en interpreteren
De student kan de diverse stappen bij de eindejaarsverrichtingen en de betekenis ervan weergeven
De student kan de samenhang tussen de balans en de winst- en verliesrekeningen onderkennen
De student kan de verrichtingen op het einde van een boekjaar registreren met integratie van de bestudeerde balans- en resultatenrekeningen, de voorlopige proef- en saldibalans afleiden, regularisaties en overboekingen doorvoeren,...
De student kan het resultaat van een onderneming en de financiële toestand beoordelen door de verschillende onderdelen van de resultatenrekening en de balans kritisch te onderzoeken (beleidsmatige aanwending)

Leerinhoud

DEEL I: Boekhouden

1. Voorraden
* Waarderingstechnieken
* Waardeverminderingen

2. Vorderingen & Geldbeleggingen:
* Ontstaan
* Waardedalingen
* Realisatie

3. Eigen vermogen:
* Het kapitaal: Oprichting van een éénmanszaak versus vennootschap
* Reserves en overgedragen resultaat

4. Voorzieningen voor risico’s en kosten:
* Begrip
* Aanleggen
* Besteden

5. Vreemd vermogen:
* Schulden op meer dan één jaar
* Schulden op hoogstens één jaar

6. Afsluitwerkzaamheden:
* Van begin- naar eindbalans
* Regularisatie balansrekeningen
* Regularisatie resultatenrekeningen
* Opstelling v/d eindbalans
* Resultaatsbepaling en –verwerking

7. Beleidsinstrumenten
* Kostenbeheersing
* Financiële(ratio)analyse
* Kasplanning

DEEL II: Erf- en schenkbelasting

1. Beknopt overzicht van het Belgisch belastingwezen:
* Nut van belastingen
* Ontstaan van belastingen
* Belastingwetten
* Soorten belastingen
* Bevoegde machten

2. Erfbelasting
* Begrip
* Aangifte
* Erfrecht en testamenten
* De belastingschalen in functie van verwantschap
* Aanrekening van schulden
* Onderscheid roerend & onroerend goed & gezinswoning….

3. Schenkbelasting:
* Begrip
* Wijze van schenking
* De belastingschalen in functie van verwantschap
* Vergelijking met erfbelasting

4. Oefeningen & praktijkcases

Studiematerialen (lijst)

Boekhouden voor het beleid.Verplicht€ 31,40
  • Auteur: Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens - Clara Billen - Lieve Janssens - Els Koolen - Luk Van Hau

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Handboek: Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens - Clara Billen - Lieve Janssens - Els Koolen - Luk Van Haute (meest recente versie). Boekhouden voor het beleid. Antwerpen: Uitgeverij Van In

-Cursus: "Inleiding tot Belgisch belastingwezen"

-Cursus: “Erf- en schenkbelasting versus vermogensplanning”.

-Online leermateriaal: Cursusdocumenten op het digitaal leerplatform

-Online leermateriaal: Boekhoudclips (Blended learning)
Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:

- MAES, L. en PLETS, N. (eds.), Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, recentste versie.
- Cools, H. - Debruyne, E. - Hugelier, S. - Ruysschaert, S. - Van Kerchove W., Inleiding tot het belastingrecht , Antwerpen, Van In, recentste versie.
- VAN CROMBRUGGE, S., De grondregels van het Belgisch fiscaal recht , Biblo , recentste versie.
- MAUS M., Basisbegrippen fiscaal recht , Die Keure , Brugge: recentste versie.
- MAES & DE CNIJF, Belastingrecht in kort bestek , Intersentia , recentste versie.
- Saenen, K. Boekhouden, een kennismaking. Gent: Academia Press., recentste versie.
- Govaerts, Roegiers, E., Van Haute, L., Vanhove, L. , Praktisch basisboek bedrijfsbeheer. Antwerpen: Van In, recentste versie.
- De Cnuydt. Bedrijfseconomie, een inleiding. Gent: Academia Press, recentste versie.
- Christine Van Liedekerke, Guy Walraevens , Algemeen boekhouden, Antwerpen: Van In, recentste versie
- Bonne Crescentia, Liagre Hilde, Saenen Karel , Boekhouden: een kennismaking. Gent : Academie Press, recentste versie

WEBSITES:

- www.ibr-ire.be

- www.bibf.be

- www.mesotten.be

- www.minfin.fgov.be

- www.notaris.be

- www.vlaanderen.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Tijdens het examen wordt het in de lessen gebruikte MAR, ter beschikking gesteld.

Enkel een niet programmeerbaar rekenmachine mag tijdens het examen gebruikt worden.