Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Vereffeningsleer 412245/2780/2223/1/61
Studiegids

Vereffeningsleer 4

12245/2780/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bens Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 2.

Korte omschrijving

Missen is menselijk: we kunnen allen fouten maken. Ook de meest gesofisticeerde toestellen meten niet altijd helemaal nauwkeurig. Hoe accuraat we ook trachten te werken, het eindresultaat zal steeds een aantal kleine fouten bevatten. Via vereffening gaan we die verdelen over de gehele meting.

Een deel van dit opleidingsonderdeel wordt in afstandsonderwijs ingericht. Aan de hand van filmpjes wordt de theorie gegeven en worden voorbeeldoefeningen aangereikt. De student bekijkt deze filmpjes en oefent de leerstof zelfstandig in door het maken van oefeningen. Op regelmatige basis worden de vorderingen getest, het bijhouden van de leerstof wordt dus ten stelligste aangeraden. Tijdens de wekelijkse lessen (ON-CAMPUS) kunnen oefeningen in groep gemaakt worden en vragen aan de lector worden gesteld. Bij minder goede resultaten op de testen wordt aanwezigheid tijdens deze wekelijkse les ten zeerste aangeraden om de problemen met de leerstof aan te pakken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan aan de hand van de voortplantingswet uitspraken doen over de nauwkeurigheid van een berekende grootheid.
De student kan de kleinste kwadratenvereffening van een opmeting berekenen met vereffeningssoftware
De student kan de kleinste kwadratenvereffening van een opmeting genereren met een rekenblad of rekentoestel.
De student kan de kwaliteitsbepaling van een puntenveld argumenteren
De student kan niet-lineaire waarnemingsvergelijkingen lineair benaderen.
De student kan de benaderende vereffeningsmethoden voor driehoeksmeting manueel en via een rekenblad toepassen op een enkelvoudige driehoek, vierhoeksmeting, keten van driehoeken en een centrumnet.

Leerinhoud

De student leert hoe de vereffening van een opmeting met overtallige waarnemingen gebeurt en kan dit toepassen om de kwaliteit van de opmeting te bepalen. De verwerking gebeurt manueel, met behulp van een computerrekenblad of met vereffeningssoftware. De student leert wat er aan de basis van vereffeningssoftware ligt.
De cursus behandelt de volgende onderdelen:
* Vereffeningstheorie: soorten fouten, soorten waarnemingen, lineair maken van niet-lineaire
waarnemingsvergelijkingen,…
* Wetten der toevallige fouten: eigenschappen en studie van de foutenkromme
* Nauwkeurigheidscriteria: kleinste kwadraten principe, tolerantiegrenzen, waarnemingen met verschillende nauwkeurigheid,…
* Kleinste kwadraten methode: voorwaardevergelijkingen, waarnemingsvergelijkingen, waarnemingen met beperkingen
* Toepassingen op topografische meetmethodes
* Vereffeningssoftware
* Toepassingen op de voortplantingswet
* Interpretatie van foutenellipsen
* Vereffening van een centrumnet

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Van Twembeke, U.L. Praktische geodesie en topografie deel 2: Numerieke verwerking van kwantitatieve waarnemingen. Leuven Tiensestraat 134-136: Acco.
- Wolf, P. R. , Charles, D. Adjustment computations. Statistics and least squares in surveying and GIS. 605 Third Avenue, New York, N.Y. 10158-0012: John Wiley & Sons, Inc. Professional, reference and Trade Group .
- Polman, J., Salzmann, M.A. Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster. Appeldoorn: Kadaster.
- Digitale voorbeelden van het aangeboden softwarepakket
- Digitale handleiding van het aangeboden softwarepakket

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Toetsmethode: open en gesloten vragenBron: open boekToetsmoment: momentopname op examenToetsmedium: schriftelijk/digitaalBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: permanent
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: open boek
Toetsmoment: momentopname op examen
Toetsmedium: schiftelijk/digitaal
Beoordelaar: lector(en)