Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wegenontwerp en rioleringen 312240/2780/2223/1/85
Studiegids

Wegenontwerp en rioleringen 3

12240/2780/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lodts Giuliano
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Topometrie 2.

Korte omschrijving

Bij Wegenontwerp en riolering 3 worden de belangrijkste fasen in een ontwerp en ontwerpgrootheden toegelicht. Aansluitend zal met behulp van software praktisch geoefend worden om een eenvoudig weg- en rioleringsontwerp zelf te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan m.b.v. specifieke software een weg (grondplan, lengteprofiel, (type)dwarsprofiel) ontwerpen, de nodige plannen opstellen en volumeberekeningen uitvoeren
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kan cirkel- en overgangsbogen berekenen in het grondplan en/of lengteprofiel en de toepassingsmodaliteiten voor verkanting en bochtverbreding implementerenen
De student kan de bouwklasse van een weg bepalen en de praktische toepassingen hiervan bij het opmaken van een wegontwerp implementeren.
De student kan de inhoudelijke- en de vormvereisten voor het opmaken van een wegontwerp toepassen
De student kan de verschillende ontwerpgrootheden van het wegentracé bepalen .
De student kan de verschillende rioleringsstelsels met hun verschillende onderdelen en randvoorzieningen beschrijven.
De student kan de verschillende stadia van de planningsfase voorafgaand aan het wegontwerp omschrijven
De student kan de verschillende vormen voor kruisingen, aansluitingen en snelheids verlagende voorzieningen beschrijven en implimenteren in het ontwerp
De student kan een eenvoudig rioleringsstelsel dimensioneren en de nodige capaciteit berekenen i.v.m. vertraagde afvoer van hemelwater, buffering en infiltratie
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Bouwklassen (theorie en bijhorende wegopbouw).

2. Het ontwerp:
* Stappenplan
* Het trace
* Het lengteprofiel
* Het dwarsprofiel
* Grondverzet – reglementering

3. Overgangsbogen (cirkel, clotoïde, parbool).

4. Weginrichting:
* Verkeersdrempels – verkeersplateaus
* Rotonde

5. Rioleringsontwerp:
* Rioleringssystemen
* DWA-RWA
* Debietberekening
* Berekening van de rioolparameters
* Buffering
* Infiltratie

6. Toepassing software wegenontwerp:
* Ontwerp van een wegenis met verticale en horizontale overgangsbogen (grondplan,
lengteprofielen, dwarsprofielen)

7. Werbezoek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

CURSUS:
- Eigen cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.
- Pythagoras manual

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Prof. Ir. De Winne, E. Wegen I en II. Gent: Rijksuniversiteit.
- Typebestek 250. Vlaamse Gemeenschap.
- Berlamont, J. Rioleringen.

WEBSITE:
- http://wegen.vlaanderen.be/documenten
- http://mobielvlaanderen.be/vademecums/

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examen Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: laatste lesmoment
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de  opdracht via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

 De student die omwille van medische redenen of overmacht het deelexamen mist, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.