Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Plaatsbeschrijving en expertise 424951/2780/2223/1/27
Studiegids

Plaatsbeschrijving en expertise 4

24951/2780/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dockx Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Technische uitrusting 3 EN (geslaagd of getolereerd voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Vastgoedrekenen 1).

Korte omschrijving

Een landmeter- of vastgoedexpert kan verschillende expertises uitvoeren. Het vak plaatsbeschrijving en expertise 4 bespreekt de taken en de verantwoordelijkheden van een expert. Het verslag van muurovername, plaatsbeschrijving en bouwschadeverslag komen uitgebreid aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de wetgeving over de gemene muur begrijpen
De student kan de wetgeving van de gemene muur toepassen op specifieke cases
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student handelt volgens de deontologische code en kan de aansprakelijkheid van de expert en de gevolgen inschatten
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan advies geven over de wetgeving gemene muur
De student kan de inhoud en verloop van verschillende soorten expertises beschrijven
De student kan de verschillende soorten plaatsbeschrijvingen definiƫren
De student kan een huurschade berekenen
De student kan een PV van muurovername opmaken
De student kan een PV van plaatsbeschrijving opmaken
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Expertise:
* Definitie
* Soorten expertisen
* Het private deskundigenonderzoek
* Het gerechtelijk deskundigenonderzoek
* Aansprakelijkheid van de expert
* Verzoeningscommissie bouw
2. Plaatsbeschrijvingen
* Inleiding
* Locatieve plaatsbeschrijving
* Huurschade
* Constructieve plaatsbeschrijving
* PV van plaatsbeschrijving
* Cases en oefeningen
3. Gemene muur
* Begrippen
* Rechten en plichten van mede-eigenaars
* Einde van de gemene muur
* Evolutie gemene muur
* Eigenschappen en functies
* Omheiningen en afsluitingen
* Overname gemene muur
* Wijze van meten en berekenen
* Moeilijkheden
* PV van muurovername
* Cases en oefeningen
4. Bouwschade-expertise

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- TIMMERMANS,R ., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.
- DE LATHOUWER, R., GONTHIER, W., (2007). Het onroerend goed in de praktijk: De "gemene" muur, Kluwer, 110 p
- VANVOLSEM, J., 40 vragen en antwoorden over huurschade, Kluwer
- AVONDSTOND, J., Deskundigen en expertises, UKHN
- DECLERCQ, H., De gemene muur, Die Keure, 262 p
-CLAEYSSENS, K., Opmaken van een plaatsbeschrijving, Gent, Story Publishers, 47 p
-CLAEYSSENS, K., LIETAER, C., DERUYTER, G., De gemene muur en muurovername, Gent, Story Publishers, 136 p

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werkplekleren en/of stage6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examen Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: zie elektronisch leerplatform
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt overgedragen naar 2 de zittijd.

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Laattijdig indienen van de opdrachten resulteert in een nul voor dit (deel)examen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdrachten niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.

Het cijfer van deze opdrachten wordt altijd overgedragen naar 2 de zittijd.