Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Schattingen 32645/2780/2223/1/66
Studiegids

Schattingen 3

2645/2780/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Henderickx Ann
Andere co-titularis(sen): Stouffs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Technische uitrusting 3 EN geslaagd of getolereerd voor Bouwmaterialen 1 EN (geslaagd of getolereerd voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Vastgoedrekenen 1).

Korte omschrijving

In dit olod komt de waardebepaling van het residentiëel vastgoed aan bod.

Tijdens de theoretische lessen wordt kort geschetst hoe de vastgoedmarkt eruit ziet en wat de waardebepalende factoren van potentiële bouwgronden en woningen zijn. Daarna komen de verschillende schattingtechnieken aan bod. Je leert hoe je op basis daarvan een volwaardig schattingsverslag opmaakt. In de werkcolleges ga je zelf aan de slag en wordt de theorie omgezet in praktijk. Hierbij worden de verschillende technieken ingeoefend en toegepast.

Er wordt in de cursus ook aandacht besteed aan de (meest voorkomende) bouwstijlen die je in België kan terugvinden. Dit om herkenning mogelijk te maken om hiermee rekening te kunnen houden bij de schatting en het verkoopproces. Ook specifieke benamingen van bouwtypes en bouwkundige onderdelen komen aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student handelt volgens de deontologische code en kan de aansprakelijkheid van de expert en de gevolgen inschatten
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student herkent de belangrijkste bouwstijlen in België aan de algemene kenmerken en de meest typerende details
De student kan de invloedsfactoren op en de kenmerken van de vastgoedmarkt bespreken
De student kan de verschillende schattingsmethoden toepassen
De student kan de verschillende soorten waarden definiëren
De student kan de waardebepalende factoren van onroerende goederen kritisch beoordelen
De student kan zelfstandig een schattingsverslag opmaken
De student kan zich op een correcte manier documenteren bij de opmaak van een schattingsverslag
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Begrippen:
* Algemeen
* Profiel van een schatter
* Soorten waarden
* Opdrachtgevers
* Soorten waarden

2. De vastgoedmarkt:
* Marktvorm
* Kenmerken van de vastgoedmarkt
* Principes
* Invloedsfactoren

3. Residentiële gebouwen:
* Inleiding
* Gronden gelegen in woonzone
* Waardebepalende factoren voor gronden
* Bepaling waarde grond gelegen in woonzones
* Gebouwen
* Waardebepalende factoren voor gebouwen
* Venale waarde
* Schattingsmethoden
* Cases en oefeningen
* Opmaken schattingsverslag

4. Precad - basisakte
* aandeel in gemeenschap

5. Bouwstijlen in België
* stijlkenmerken
* bouwstijlen herkennen
* bouwtypes en bouwkundige onderdelen, correcte benaming

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- AVONDSTONDT, J., Schatten van onroerende goederen, edi.pro, 447

Website:
- www.stabel.fgov.be
- https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken
- www.abex.be
- www.immonot.be
- www.nvn.be
- www.bouwkundigerfgoed.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werkplekleren en/of stage2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Toetsmethode: werkstuk schatting woning
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal + mondeling
Toetsmoment: zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt vanaf 12/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Toetsmethode: werkstuk schatting grond
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal + mondeling
Toetsmoment: zie elektronisch leerplatform
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt vanaf 12/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Toetsmethode: werkstuk schatting woning
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal + mondeling
Toetsmoment: zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt vanaf 12/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Toetsmethode: werkstuk schatting grond
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal + mondeling
Toetsmoment: zie elektronisch leerplatform
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt vanaf 12/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

De opdracht "opmaken schattingsverslag van een woning" kan bij ongewettigde afwezigheid niet ingehaald worden. Student heeft 0 voor dit deelexamen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan het bijbehorende plaatsbezoek, zal op een, door de docent, later gekozen tijdstip het plaatsbezoek kunnen inhalen. Hieruit vloeit dan ook een andere groepsindeling voort.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.


- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen. Er kan dan ook niet meer deelgenomen worden aan de mondelinge toelichting.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een deelexamen mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

•De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen kan op de dag van het inhaalexamen het deelexamen doen.


 Deelcijfer Deelcijfer wordt vanaf 12/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd, de student kan hier niet aan verzaken.