Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Omgevingsvergunning 435027/2780/2223/1/07
Studiegids

Omgevingsvergunning 4

35027/2780/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Apostel Katrijn
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Ruimtelijk beleid en planning 2 EN eerder ingeschreven voor Ruimtelijk beleid en planning 1.

Korte omschrijving

De student bestudeert de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en het omgevingsdecreet.

De student verwerft inzicht in het functioneren van het ruimtelijke ordening en stedenbouwkundig beleid in Vlaanderen.
Het hoofdstuk omgevingsvergunningen staat hier centraal. Voor welke zaken is er een omgevingsvergunning vereist of moet er een melding gebeuren?
Er wordt onderzocht hoe de omgevingsvergunning verkregen kan worden. Met welke zaken er wordt rekening gehouden. De procedure wordt onder de loep genomen. Het handhavingsbeleid wordt uitgebreid besproken.

Daarnaast leert de student welke informatieplicht een vastgoedprofessional heeft omtrent stedenbouw bij de overdracht van een onroerend goed.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan de actualiteit en evolutie van de RO opvolgen en duiden in functie van de leerstof
De student kan de doelstellingen van het vergunningen- en plannenregister uitleggen en verbeteren of aanvullen indien nodig
De student kan de gevolgen en de beoordeling van de stedenbouwkundige bestemming op een onroerend goed inschatten bij vergunningsaanvragen
De student kan de informatieverplichtingen voorzien in de VCRO gebruiken in concrete situaties
De student kan de juridische en feitelijke beoordeling van een vergunning duiden en motiveren
De student kan het handhavingsbeleid voorzien in de VCRO kaderen in het geheel van RO Vlaanderen
De student kan uitleggen wat een stedenbouwkundige overtreding is, welke de gevolgen kunnen zijn bij veroordeling en welke de gevolgen zijn van vonnissen bij eigendomsoverdracht
De student kan de rol van de gemeente, de omgevingsambtenaar, de Gecoro duiden in vergunningsaanvragen en handhavingsbeleid
De student kan de procedures voor het aanvragen van de verschillende omgevingsvergunning in de VCRO uitleggen, interpreteren en adviseren.
De student kan de rol van de gemeente, de omgevingsambtenaar, de Gecoro duiden in omgevingsvergunningsaanvragen en handhavingsbeleid.
De student weet voor de verschillende omgevingsvergunningen hoe de aanvraag via het online Omgevingsloket moet gebeuren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Omgevingsvergunningen

a. Definities
b. Vergunningsplicht
*omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden.
c. Beoordelingsgronden
* algemene
* decretale beoordelingsgronden
d. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften
* afwijkingsmogelijkheden
* basisrechten voor zonevreemde constructies (woningen en niet-woningen)
* zonevreemde functiewijzigingen
* planologische attesten
e. Omgevingsvergunning, vereisten
*situering
*het omgevingsloket
f. Geldingsduur en wijzigbaarheid
* omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
* omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
g. Administratieve procedures mbt het vergunningenbeleid
* algemeen
* stappenplannen
* adviezen en adviesorganen
h. De Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen
* bevoegdheid
* werking
* procedure
* Raad van state als cassatierechter


2. Planning- en vergunningenregisters
* Belang
* Werking en verbetering

3. Informatieverplichtingen
* Voor instrumenterend ambtenaar en vastgoedmakelaar
* Met betrekking tot overeenkomsten
* Met betrekking tot publiciteit
* Stedenbouwkundig uittreksel

4. Aanpak permanente bewoning weekendverblijven

5. Raakvlakken met sectorregelgeving

6. Handhaving en handhavingsbeleid
* Strafbepalingen
* Handhavingsplan
* Herstelmaatregelen
* Uitvoering van rechterlijke uitspraak
* Stakingsbevel
* Minnelijke schikking
* Inschrijving op het kantoor van de rechtszekerheid en het vergunningenregister
* Vernietiging titel


7. De rol van de gemeente en het college van burgemeester en schepenen (CBS) in de VCRO en het vergunningsbeleid en het handhavingsbeleid

8. De rol van de gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA)

9. De rol van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

10. De rol van de burger in de VCRO en zijn inspraakmogelijkheden

11. De actualiteit in verband met ruimtelijke ordening

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op elektronisch leerplatform

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- HUBEAU, B. (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 256 p.;
- HUBEAU, B., VANDEVYVERE, W. en DEBERSAQUES, G. (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw – Deel I, Brugge, die Keure, 1419 p.;
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Visie en praktijk - De krachtlijnen van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, AROHM,
- X., Zakboekje ruimtelijke ordening, Mechelen, Kluwer;
- X., Handhavingszakboekje ruimtelijke ordening, Mechelen, Kluwer;
- Tijdschrift voor Ruimtelijke ordening en stedenbouw (T.R.O.S.), driemaandelijks, die Keure.

WEBSITE:
- www.omgeving.be
- www.gisvlaanderen.be
- www.krantenkoppen.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: wetteksten aangeboden door de lector.