Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Vastgoedtransacties 424953/2780/2223/1/95
Studiegids

Vastgoedtransacties 4

24953/2780/2223/1/95
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Vastgoedtransacties 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: van Roon Renske
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Vastgoedtransacties 3.

Korte omschrijving

Aan de hand van recente case-studies, actualiteit en concrete praktijkvoorbeelden worden niet-residentiële vastgoedtransacties en transacties van zakelijke rechten bestudeerd.

Er wordt toegespitst op 3 pijlers binnen het commercieel vastgoed, nl. retail, kantoren en industrie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan nuttige informatie met betrekking tot items uit de vastgoedwereld en aanverwante sectoren opzoeken, analyseren en synthetiseren, evalueren en erover rapporteren.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kan de spelers op de vastgoedmarkt onderkennen en karakteriseren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student volgt de actualiteit op die speelt op de vastgoedmarkt en kan deze terugkoppelen aan de leerstof
De student heeft kennis van en inzichten in de Belgische vastgoedmarkt en de markt van externe beheerders (commercieel vastgoed)
De student weet hoe transacties van "atypisch" vastgoed plaatsvinden en kan deze vergelijken met het typische residentiƫle vastgoed

Leerinhoud

Binnen de 3 hoofdpijlers retail, kantoren, industrie:

- theoretische toelichting, verklaring van veel voorkomende termen

- opvolgen van actualiteit en artikels

- voorbeeldovereenkomsten

- werkcolleges met selectie van casestudy’s en praktische toepassingen

Opdracht: opstellen handelshuurovereenkomst a.h.v. concreet praktijkvoorbeeld

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VERBEKE, A., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 312 p.;
- VAN HOUTE-VAN POPPEL en B. KOHL, De aannemingsovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 148 p.;
- TIMMERMANS, R., Het vastgoedmakelaarscontract, Brussel, larcier, 244 p.;
- LEPERE, PH., De koop-verkoop overeenkomst, Antwerpen, Maklu, 112 p.;
- DEVROEY, M., De Wet-Breyne, Lokeren, Konstruktieve Publicaties, 242 p.;
- MEULEMANS, D., SNICK, I. en SNICK, M. (ed.), Handboek bezetting ter bede, Gent, Story Publishers, 183 p.;
- HANSELAER, A. en HUBEAU, B., Sociale huur, Brugge, die keure, 273 p.;
- DE BRUYNE, E. en DE TROEYER, K., praktisch registratierecht, Antwerpen, de boeck, 272 p.;
- HEEB, C., De Makelaar, doctoraatsproefschrift Rechten K.U.Leuven in Recht en ondernemen, Brugge, die keure, 573 p.;
- BLOCKX, G., LENS, F. en WYNANT, L., Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden in RNPS, Mechelen, Kluwer, 354 p.;
- VANDEBEEK, N., Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Grondige analyse van enkele rechtsfiguren in RNPS, Mechelen, Kluwer, 291 p.;
- Tijdschrift Huurrecht in de praktijk, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Appartements- en immorecht, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, tweemaandelijks, Intersentia en die keure, Antwerpen en Brugge;
- Vastgoed-Info, tweewekelijks, Kluwer; Tips&Advies Vastgoed, veertiendaagse adviesbrief, Indicator, Leuven.
- Verbeke, A.-L., Knelpunten onderhandelen en bemiddelen van contracten, Intersentia, Fisher, R. en Ury, W., Getting to YES, Penguin Books, Ury, W., Onderhandelen met lastige mensen, Business Contact, laatste editie.De Cremer, D., Onderhandelen op mensenmaat, Acco,;
- Tieleman, K. en Buelens, M., Essentials onderhandelen, Lannoo Campus;
- Gijs, W., Deal? Het geheim van succesvol onderhandelen, Lannoo Campus;
- Gijs, W.,Toolbox voor onderhandelingen, Kluwer.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: laatste lesmoment
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar de 2e zittijd

Toetsing (tekst)

Deelcijfer van de opdracht wordt overgedragen naar de 2 de zittijd indien het deelcijfer minstens 10/20 bedraagt. De student kan hier niet aan verzaken.

Voor het indienen van een taak:

- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.