Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Fiscaliteit 424955/2780/2223/1/66
Studiegids

Fiscaliteit 4

24955/2780/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Thys Sylke
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Particulieren worden vaak geconfronteerd met de problemen die de taxatie van diverse types van onroerend goed (onbebouwd versus bebouwd vastgoed / particuliere verhuur versus beroepsmatige verhuur / Belgisch vastgoed versus buitenlandse onroerende inkomsten) met zich meebrengen in de personenbelasting. Om de impact van deze taxatie beter te begrijpen en om na te gaan hoe men aan fiscale optimalisatie kan overgaan, is het noodzakelijk om de bouwstenen van de personenbelasting te bestuderen.

Binnen dit kader wordt tevens stilgestaan onroerende fiscale aftrekken die kunnen toegepast worden op de eigen en niet eigen woning, wanneer men een (hypothecair) krediet zou afsluiten voor onroerende doeleinden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de intresten en kapitaalaflossingen van (hypothecaire) (woning)leningen in de personenbelasting correct plaatsen en optimaal verwerken.
De student kan de mogelijke belastingverminderingen die een hypothecaire woonlening opleveren onderscheiden en het belang ervan beredeneren.
De student kan de onroerende inkomsten en kosten voor alle mogelijke onroerende goederen (grond/gebouw-België/buitenland-prive/beroepsgebruik-eigendom/VG/NE/onverdeeld) benoemen en berekenen.
De student kan persoonlijke gegevens en gezinslasten in een fiscale aangifte plaatsen en de implicaties ervan beredeneren en berekenen.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student begrijpt hoe de personenbelasting werkt en kan dit terugkoppelen aan de fiscale behandeling van vastgoed.
De student kan een optimaal fiscaal advies geven in het kader van de taxatie van vastgoed binnen de personenbelasting.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de actuele fiscale wetgeving met betrekking tot onroerend goed kritisch becommentariëren
De student kan een fiscale aangifte correct invullen en een fiscale afrekening beredeneren (eventueel a.d.h.v. fiscale naslagwerken en databanken )
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kan de fiscale en financiële aspecten van een hypothecaire woninglening in een concrete casus toepassen

Leerinhoud

1. Inleiding tot de studie van de personenbelasting:
* Koppeling onroerend goed versus PB
* Inleidende begrippen & recente belastingshervormingen
* Aangifte (documenten, tijdstip, uitstel,…)
* Belastingsschijven
* Belastingsvrije som & verhogingen
* Persoonlijke gegevens & gezinslasten (burgerlijke stand, KTL, PTL, handicap, …)

2.Onroerende inkomsten
* KI en huurinkomsten
* Belastbare grondslag
* Eigen woning versus andere woningen
* Grond versus gebouw,
* Belgisch versus buitenlands vastgoed
* Verhuur, pacht & opstal
* Belastbaar inkomen uit OG

3. Verwerking van intresten en kapitaalaflossingen van (hypothecaire) leningen

a. Situering belastingvoordelen eigen woning

* Belang van domicilie en tijdstip afsluiten lening 

* Gebruikscontext Vlaamse geïntegreerde woonbonus & gewestelijke belastingvermindering (begrip, toelatingsvw, korf, voordeel,....)

b. Federale belastingvermindering  voor niet eigen woning

* Voor bijkomende intresten

* Voor kapitaalaflossingen

4. Toepassingen:
* Oefeningen
* Gebruik & analyse van een fiscale afrekening: impact van vastgoed

5. Selectie van (onroerende) uitgaven die recht geven op een belastingvermindering

Studiematerialen (lijst)

Praktische personenbelastingVerplicht€ 39,80
  • Auteur: Sophie Hugelier

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Cursusdocumenten via het digitaal leerplatform

-Hugelier, S. (recentste versie) Praktisch personenbelasting, Antwerpen, Van In.Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:
- DEBBOUT P., Belastinggids, Antwerpen, Pelckmans Pro, recentste versie.

- MAES, L. en PLETS, N. (eds.), Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, recentste versie.

- VAN DE WOESTEYNE I., Handboek personenbelasting, Intersentia, recentste versie.

- VAN CROMBRUGGE, S., De grondregels van het Belgisch fiscaal recht , Biblo , recentste versie.

- MAUS M., Basisbegrippen fiscaal recht , Die Keure , Brugge: recentste versie.

- MAES & DE CNIJF, Belastingrecht in kort bestek , Intersentia , recentste versie.

WEBSITES:
- www.minfin.fgov.be

- www.taxonweb.be

- financien.belgium.be/fisconetplus

- www.belgium.be/nl/belastingen

- www.vlaanderen.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Enkel een niet programmeerbaar rekenmachine mag tijdens het examen gebruikt worden.

Voor het openboekdeel mogen de volgende niet-digitale bronnen gebruikt worden: cursus, slides, handboeken (al dan niet met aantekeningen).