Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Dienstenmarketing en marktonderzoek 335028/2780/2223/1/41
Studiegids

Dienstenmarketing en marktonderzoek 3

35028/2780/2223/1/41
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Laet Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vastgoedrekenen 1 OF eerder ingeschreven voor Vastgoedrekenen 1.

Korte omschrijving

Je leert hoe een marketingplan wordt opgebouwd, en dat een studie van de omgeving, een sterkte-zwakteanalyse, de verwachtingen van je klanten en de missie van je onderneming daarbij essentiële factoren zijn.

Je maakt kennis met tal van marketingbegrippen en –modellen, begrijpen dat een duidelijke positionering op de vastgoedmarkt en een segmentatie van doelgroepen, belangrijke elementen zijn om zich succesvol op de vastgoedmarkt te bewegen.

We bekijken tevens hoe het marketinginstrumentarium gericht kan worden gebruikt in een vastgoedomgeving met opportuniteiten en bedreigingen. Hierbij worden natuurlijk de basismarketinginstrumenten: product, prijs, promotie en plaats, bestudeerd. Ook de rol van personeel binnen de dienstenmarketing wordt belicht.

Om een goed plan op te stellen verkennen we de markt via een marktonderzoek. We leren hoe zo’n onderzoek opgebouwd wordt en waar de valkuilen liggen, hoe een enquête correct dient opgesteld te worden en hoe statistiek een nuttig instrument vormt om tot oplossingen te komen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan diverse grafische voorstellingen van statistische gegevens en waarnemingen opstellen, gebruiken en interpreteren, zowel bij individuele als bij gegroepeerde gegevens.
De student kan een correcte vragenlijst opstellen om gegevens te verwerven
De student kan onderzoeksprocesfasen onderscheiden en toepassen in een (vastgoed)marktonderzoek
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de geziene marketingbegrippen en -theorieën uitleggen, met elkaar relateren, situeren in zijn maatschappelijke context en toepassen in een vastgoedomgeving
De student kan de invloed van de diverse omgevingsfactoren binnen het marketingproces weergeven
De student kan het belang van marktonderzoek binnen marketing verduidelijken en hierin statistische technieken gebruiken en interpreteren
De student kan het koopbeslissingsproces binnen consumentengedrag en marketing aan mekaar relateren (binnen een vastgoedcontext)
De student kan het nut van een marketingplan formuleren en terugkoppelen aan stategische keuzes en positionering (binnen een vastgoedcontext)
De student kan de marketingmix-elementen situeren, gebruiken en met vastgoed gerelateerde voorbeelden illustreren en verklaren

Leerinhoud

1. Inleiding op de marketing (o.a. definitie van marketing, ondernemingsbenaderingen, vraag, kenmerken van de marketingmix, uitbreiding van de marketingmix voor diensten (7P), de klantreis) en opdracht intro marketingplan

2. Marketingstrategie en SDP-model (o.a. mission statement, interne & externe SWOT-analyse, SDP-model voor positionering en strategiekeuze)

3. Consumentengedrag (o.a. beïnvloedende factoren, koopbeslissingsproces, koopsituaties)

4. Marktonderzoek (o.a. proces, gegevensverzameling, meetschalen, statistische parameters-weergave, soorten onderzoek, populaties en steekproeven) incl. opdracht enquête

6. Marketingmix deel 1 : Product en Dienst (o.a. classificatie van producten, productattributen, merkenbeleid, diensten en kwaliteit dienstverlening (SERVQUAL))

6. Marketingmix deel 2 : Prijsbeleid, Distributiebeleid en Promotiebeleid (o.a. prijsbepalende kenmerken, prijszettingsmethoden (strategisch en tactisch), push- en pull distributie, franchising, mediaselectie, communicatiemix (o.a. reclame, direct marketing, sales promotion, etc.))

7. Digitale marketing intro 

Alle begrippen worden in de lessen geïllustreerd aan de hand van voorbeelden, oefeningen en toepassingen in de vastgoedsector. De opmaak van het marketingplan als praktische groepsoefening wordt gebaseerd op een bestaande/geplande projectontwikkeling in de regio. 

Studiematerialen (lijst)

Marketing VastgoedVerplicht€ 39,00
  • Auteur: Buist J.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Cursusdocumenten via het digitaal leerplatform 

- Cursus "Marktonderzoek" aangeboden door de titularis

- Handboek Marketing Vastgoed (Joost Wagenmakers & Jan Buist)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:

Handboeken :

- Buist J. (meest recente versie), Marketing Vastgoed, Academic Store, Schiedam (verkrijgbaar via www.managementboek.nl)

- Marc De Laet en Pol Toye, Marktonderzoek in rechte lijn, Antwerpen, De Boeck

Literatuur : 

- Heuvel, J. , Dienstenmarketing, Groningen: Wolters-Noordhoff.

- Kotler, P. , Principes van marketing 6de editie. Amsterdam: Pearson Education.


WEBSITES
- www.unizo.be

- www.managementsite.nl

- www.biv.be

- www.marketingfacts.nl

- www.imu.nl

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: toepassingen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht35,00Toetsmethode: werkstuk + peerassessmentToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht15,00Toetsmethode: presentatie + peerassessmentToetsmedium: mondelingToetsmoment: permanent procesBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Toetsmethode: toepassingen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie i.v.m. de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Permanent proces en product:

Berekening van het totaalpunt van de projectopdracht:

eindscore projectopdracht = (resultaat werkstuk+ resultaat presentatie) +/- resultaat peerassessment

De manier waarop de peerassessment berekend wordt is terug te vinden in Digitap. Dit kan de behaalde eindscore van de projectopdracht met max 2.5/20 punt vermeerderen of verminderen.De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de presentatie, volgt de hierna volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- in voorkomend geval kunnen er geen punten gegeven worden op 30% van de projectopdracht. De student zal dit kunnen inhalen door extra vragen te krijgen op het examen.

Ongewettigde afwezigheid bij de presentatie geeft 0/20 voor dit deel.