Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
TopoCAD38676/2780/2223/1/62
Studiegids

TopoCAD3

8676/2780/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mendonck Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor TOPOCAD en planlezen 1+2.

Korte omschrijving

Met de kennis van de basiscommando's van Autocad civil 3D 'Drafting and annotations' 2D én een vleugje 3D Autocad in de rugzak, kan de student beginnen met het eigenlijke werk. 

Je wordt ingeleid in de 3D omgeving van Autocad Civil 3D, waarin je met 3D cogopunten werkt. Wanneer je deze module hebt doorlopen, kan je terreinmodellen aanmaken en laat je de software berekenen hoeveel verschil er is tussen 2 terreinmodellen. Je kan dus een verschilgrid of kubering aanmaken. Je zal dwarsprofielen om een doorsnede van het terrein te kunnen maken aangeleerd krijgen. Tools om analyses en rapporteringen te maken van deze kubering worden aangereikt. 

Tevens kan de student automatisch of semi-automatisch percelen aanmaken binnen een project aan de hand van bepaalde parameters.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan een plan exporteren naar derden binnen de gegeven software.
De student kan 3D objecten en bijhorende tabellen exporteren met de bedoeling ze correct en nauwkeurig te transporteren naar derden, rekening houdend met de software waarmee deze de objecten zal moeten inlezen.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student kan eigen werk en werk van anderen kritisch (be)oordelen en op gepaste wijze aanpassen in de gegeven software.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan, in de gegeven software, een leesbaar plan produceren, waarbij hij in staat is zijn bedoeling correct, nauwkeurig en in een niet mis te verstane layout weer te geven.
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan percelen aanmaken, editeren en op gepaste wijze voorstellen binnen en eigen aan de gegeven software.
De student kan zelfstandig oplossingen bedenken om een output van een meettoestel correct om te zetten naar een , in de gegeven software, te importeren formaat.
De student kan een duidelijke en relevante tabel op plan importeren van een gecreƫerd 3D object en de analyses die hierop kunnen worden uitgevoerd.
De student kan zelfstandig een volumeberekening doen door twee correct berekende terreinmodellen met elkaar te vergelijken.
De student kan een 3D punt, DTM en een volumeberekening op een nauwkeurige en duidelijke manier voorstellen op een plan.
De student kan in de gegeven software profielen opmaken uit een terreinmodel

Leerinhoud

1. Points & Point Group:
* Manuele creatie van points en input .txt
* Point Groups
* Styles en labels
* Point File Formats
* Table styles
* Aanvullende methodes om een point object te creëren
* Wijziging van Point objecten

2. Reliëf analyse (surfaces; DTM) en volumeberekening:
* Creatie van een Digitaal Terrein Model: TIN-model
* Visualisatie van een Digitaal Terrein Model
* Surface Styles
* Editeren van een DTM
* Surface Labels
* Surface Tables 

* Profielen
* Backup – Uitwisseling – Rapportering
* Volume berekeningen
* Creatie van een Volume-entry
* Creatie van een Volume-TIN-model

3. Planproductie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
- www.autodesk.com (of .nl)
- www.cadmagazine.nl
- http://students8.autodesk.com/

HANDBOEK/LITERATUUR:
-Autodesk Civil 3D 2021: Fundamentals for Land Developers (Grading) (Imperial Units): Autodesk Authorized Publisher
-Autodesk Civil 3D 2021: Fundamentals (Imperial Units): Autodesk Authorized Publisher
-CAD Magazine CMedia Productions B.V.Noordzijde 2B 302 GL Emmeloord

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks90,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op het examen Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Toetsmethode: open vragenBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: permanent procesBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Informatie over de permanente evaluatie zal steeds meegedeeld worden via het digitaal leerplatform.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht (10%) niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 5 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen