Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
GIS 424958/2780/2223/1/71
Studiegids

GIS 4

24958/2780/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Mendonck Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor CAD 1 OF eerder ingeschreven voor TOPOCAD en planlezen 1+2.

Korte omschrijving

Geografische informatie technologie (GEO-IT of GIS) voor het verwerken van ruimtelijke en niet ruimtelijke gegevens, heeft zich de laatste jaren steeds meer en meer ontwikkeld als onmisbare tool die breed gebruikt wordt, zowel in de publieke als in de private sector. GIS wordt aangewend voor het analyseren en visualiseren van ruimtelijke data en voor het formuleren van oplossingen op een grote variëteit van ruimtelijke problemen op gebied van omgevingsmanagement, milieubeheer, sociaal ruimtelijk economisch beleid, veiligheid en verkeer en vervoer. Naast de presentatie en analysemogelijkheden, ligt de grote kracht van GIS in het integreren van veel verschillende beleidsvelden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de Europese en Vlaamse regelgeving en richtlijnen inzake GIS en GDI opzoeken en op een correcte manier gebruiken en interpreteren.
De student kan met eigen woorden uitleggen wat de geschiedenis en inhoud is van de producten van Informatie Vlaanderen.
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan het resultaat van een ruimtelijk probleem in een niet mis te verstane layout communiceren naar derden door middel van een gepaste output.
Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan GIS viewers raadplegen en correct interpreteren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan acurate geodata verzamelen, opslaan, bevragen en analyseren in de gegeven software.
De student kan een tekening automatisch en tekentechnisch klaarmaken met de bedoeling er analyses op te kunnen uitvoeren.
De student kan verzamelde geodata kritisch evalueren.
De student kan zelfstandig eenvoudige ruimtelijke problemen oplossen door middel van GIS analyse, in de gegeven software.
De student kan open (hoogte)data opzoeken, opslaan, analyseren en presenteren in een niet mis te verstane output.

Leerinhoud

1. Inleiding:
• Wat is GIS?
• Toepassingen GIS viewers

2. Basisbegrippen:
• De componenten van een geografisch informatiesysteem
• Geografische objecten in een GIS

3. Concept:
• De GIS-driehoek
• Europese regelgeving geodata: INSPIRE
• Producten van 'Digitaal Vlaanderen' vb. het 'Grootschalig referentie bestand' of 'geopunt'
• Data selecteren en verzamelen + criteria kwaliteitsbewaking geodata
• Opslaan van (geo)data : Databasen
• GIS analyse : vector- en rasteranalyses
• Visualisatie en output

4. Praktische GIS analyse
• Q-GIS
• Autocad Map
• ArcGIS Pro en Arcgis online + kennismaken met GIS applicaties


Studiematerialen (lijst)

Getting to know ArcGIS pro 2.6Verplicht€ 55,99
  • Auteur: Law, M., Collins, A.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Cursus aangeboden door de titularis +

- Cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

- Boek: Law, M., Collins, A., Getting to know ArcGIS pro 2.6 (2020)

WEBSITE:
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Prof.Dr. Antrop, M. Theoretische basisconcepten van GIS. Academia Press

- Gorr, W.L., Kurland, K.S., GIS tutorial for ArcGIS Pro 2.6 (esri 2020)

- Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W., Geographic Information Science and systems (4th edition) 

WEBSITE:

- http://www.esri.com/
- http://www.teleatlas.com
- http://www.provant.be/gis/

- https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

- http://www.ngi.be/
- http://www.flagis.be/
- http://www.opengeospatial.org/
- http://www.geodesia.nl/en tijdschrift
- http://www.gismagazine.nl/en tijdschrift
- http://www.Qgis.com

- https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
- http://www.geopunt.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Bron: openboek
Toetsmedium: digitaal en mondeling
Toetsmoment: zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal en mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)