Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Verkavelingsontwerpen 3+437459/2780/2223/1/51
Studiegids

Verkavelingsontwerpen 3+4

37459/2780/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verschueren Johan
Andere co-titularis(sen): Lodts Giuliano
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Wegenontwerp en rioleringen 3 OF eerder ingeschreven voor Wegenontwerp en rioleringen 3.

Korte omschrijving

Een goed verkavelingsontwerp tracht de eisen van de betrokken partijen met elkaar te verzoenen. Een eigenaar/verkavelaar van de grond, wil meestal een zo groot mogelijke opbrengst. Een landmeter/ontwerper wenst een esthetisch verantwoorde verkaveling. De overheid (stedenbouw, openbare werken, milieudienst, jeugddienst, brandweer ...) van de betreffende stad of gemeente legt mogelijk een eisenpakket op waarmee de ontwerper rekening moet houden. Aan de hand van een concreet uit te werken dossier leer je hoe een verkavelingsontwerp op te maken en aan welke vormvereisten een verkavelingsaanvraag moet voldoen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kan de grondplannen opmaken voor de infrastructuurwerken.
De student kan de nodige stedenbouwkundige voorschriften voor het verkavelingsontwerp opstellen en op een correcte manier formuleren.
De student kan een bijzonder lastenboek en meetstaat opmaken voor de nodige infrastructuurwerken.
De student kan een rioleringssysteem ontwerpen en de bijhorende rioleringsnota / berekeningen opmaken.
De student kan een verkavelingsontwerp opmaken dat voldoet aan de huidige stedenbouwkundige normen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten
De student kan een verkavelingsdossier samenstellen dat voldoet aan de wetgeving ter zake.
De student kan het verloop van de verkavelingsprocedure en de functies van de op te maken plannen in deze procedure beschrijven.

Leerinhoud

1. Samenstelling stedenbouwkundig dossier:

2. Uitwerken van het concept:
a. Verkavelingsontwerp:
* Voorontwerp + rioleringsoplossing
* Verkavelingsplan
* Stedenbouwkundige voorschriften
* Wegentracé en typedwarsprofiel
* Rioleringsnota

b. Technisch dossier van de weg:
* Grondplan en rioleringsplan
* Typedwarsprofielen
* Rioleringsberekening
* Lengte- en dwarsprofielen
* Kunstwerken
* Meetstaat / Bijzonder lastenboek
* Kostenraming

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Werkboek kwaliteitsvol verkavelen.

cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Cursus wegenontwerp en rioleringsberekeningen3.
- Typebestek 250. Vlaamse Gemeenschap.

WEBSITE:
- http://wegen.vlaanderen.be/documenten
- http://mobielvlaanderen.be/vademecums

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht37,50Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmoment: permanent product (1e sem) zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht37,50Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmoment: permanent product (2e sem) zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de evaluatie (Projectopdracht / Vaardigheidstoets) aan de student worden meegedeeld.

Permanent product:
Het tijdig indienen van de projectopdrachten (zowel sem1 als sem2) is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het examen (Vaardigheidstoets in de examenreeks ).

Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen

  • De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
  • De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht af binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan, en minstens 1 week voor het examen.