Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Remote sensing 331960/2780/2223/1/04
Studiegids

Remote sensing 3

31960/2780/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bens Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Landmeetinstrumenten 2.

Korte omschrijving

Sinds de opkomst van drones werd luchtfotogrammetrie een meettechniek die toepasbaar werd voor de landmeter. In deze cursus bekijken we de principes van de fotogrammetrie, laserscannen en mobile mapping. Dat zijn de drie voornaamste meettechnieken die vandaag de dag toegepast worden in de wereld van het landmeten. Naast theoretische beschouwingen van de technieken, gaan we ook aan de slag met nieuwe softwarepakketten om o.a. puntenwolken aan te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de begrippen, meetprincipes, nauwkeurigheid, foutenbronnen van verschillende meettechnieken binnen de remote sensing beschrijven.
De student kan gebruik maken van software om de meetdata van remote sensing te verwerken tot een puntenwolk en deze te bewerken.
De student kan het gebruik van drones (opleiding, registratie,...) kaderen binnen de heersende wetgeving.
De student kan types van drones met elkaar vergelijken aan de hand van hun eigenschappen.
De student kan de meetprincipes toepassen in een meting, rekening houdend met eisen en richtlijnen i.v.m. nauwkeurigheid om zodoende de meetfouten van de specifieke meettechniek tot een minimum te herleiden.

Leerinhoud

1. Fotogrammetrie:
* Terrestrische fotogrammetrie
* Stereoscopie
* Restitutie van een beeldpaar (evenwijdige vizierlijnen)
* Eigenschappen van een meetcamera
* Fotogrammetrische software:
• gebruik en verwerking van foto’s tot puntenwolk
• bewerkingen op puntenwolken

2. Drones
* Theorie
* Toestellen: onbemand, bemand
* Wetgeving in België en buurlanden

3. Laserscannen
* Theorie: meetprincipe, nauwkeurigheid
* Toestellen
* Scansoftware
• Aanmaak van puntenwolken
• Registratie van puntenwolken
• Georefereren van puntenwolken
• Verwerking van puntenwolken: formaten, import, export,…

4. Mobile mapping:
* Verschillende vormen
* Bespreking van het meetprincipe

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

De bestanden van de oefeningen die in deze cursus worden aangemaakt, nemen veel plaats in op de harde schijf van de computer. In de praktijk merken we dat de vrije ruimte op de Home-folder, die door AP op de server wordt aangeboden, ontoereikend is om de oefeningen op een vlotte manier te maken. Daarom wordt geadviseerd aan de student om een externe harde schijf of een USB-stick met een grote geheugencapaciteit EN EEN SNELLE SCHRIJFSNELHEID te gebruiken om de oefeningen op te slaan!

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lillesand, T. - Kiefer, I. - Chipman, J. (2008). Remote sensing (6e ed.). USA: Wiley

Bannister, A. - Raymond, S. - Baker, R. (1998). Surveying (7e ed.). Essex, England: Pearson

Kevenagh, B. - Mastin, T. (2014). Surveying Principles and applications (9e ed.). Essex, England: Pearson

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht70,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: open boek Toetsmedium: digitaal Toetsmoment: permanent Beoordelaar: lector(en)Deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar 2 de zittijd

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

De praktische metingen met de scanner kunnen niet worden ingericht binnen de voorziene contacturen. Deze metingen zullen kunnen worden uitgevoerd tijdens de momenten dat het LANLAB geopend is. Meer concrete info rond de organisatie van deze metingen wordt medegedeeld tijdens de lessen en via het digitale leerplatform.

Bij afwezigheid op het toetsingmoment van permanente evaluatie krijgt de student een 0.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan het het toetsingsmoment volgt de hierna volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De lector zal een nieuwe datum bepalen zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.
- Indien de onderwijsorganisatie uitstel niet toelaat, zal het inhalen van het toetsingsmoment op de dag van het inhaalexamen plaatsvinden.  


Deelcijfer voor deel permanente evaluatie wordt automatisch overgedragen naar 2de zittijd.