Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Landmeetpraktijk 3+431961/2780/2223/1/38
Studiegids

Landmeetpraktijk 3+4

31961/2780/2223/1/38
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verschueren Johan
Andere co-titularis(sen): Henderickx Ann, Lodts Giuliano, Speckstadt Arne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Landmeetpraktijk 2 EN geslaagd of getolereerd voor Topometrie en landmeetinstrumenten 1 EN geslaagd of getolereerd voor Topometrie 2 EN geslaagd of getolereerd voor Landmeetinstrumenten 2 EN simultaan te volgen met Vereffeningsleer 4.

Korte omschrijving

Terwijl in topometrie en instrumentenleer de theorie rond het uitvoeren van metingen wordt uitgelegd, gaan we in landmeetpraktijk zelf aan de slag: gedurende twee semesters trekken we drie uur per week de buitenlucht in. In kleine groepen leer je op het terrein metingen te realiseren met moderne toestellen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student gaat respectvol om met al het meetmateriaal volgens de opgelegde veiligheidsvoorschriften
De student kan bij de rapportering van de meetgegevens een kritisch besluit formuleren in verband met de bekomen meetresultaten en nauwkeurigheden.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan de meetgegevens verwerken tot een overzichtelijk rapport.
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan een detailmeting (planimetrie en/of altimetrie) aansluiten op een basismeting
De student kan GNSS-metingen (opmeten en uitzetten) plannen , uitvoeren , verwerken en interpreteren.
De student kan, rekening houdend met de gekende foutenbronnen bij het meten, de foutenlast minimaliseren en controlemetingen toevoegen
De student kan een totaalstation/one-manstation opstellen, de opstelgegevens en de oriƫntering invoeren in het meetmenu van het instrument en gemeten punten voorzien van een eenvoudige puntcodering.
De student kan met een digitaal waterpastoestel een waterpassing uitvoeren en verwerken.
De student kan met een totaalstation/one-manstation (een reflectorloze) gevelmeting uitvoeren en verwerken tot een gevelaanzicht.
De student kan met een totaalstation/one-manstation detailmetingen (planimetrie en/of altimetrie) uitvoeren en ontwerppunten uitzetten op het terrein.
De student kan met een totaalstation/one-manstation een plaatsbepaling uitvoeren d.m.v. een achterwaartse insnijding of vrije opstelling.
De student kan met een totaalstation/one-manstation een veelhoeksmeting uitvoeren.

Leerinhoud

1. Inleiding:
* Materiaal en veiligheid
* Planning en organisatie van een meting.

2. Gebruik totaalstation
- Import, export en analyse van de meetdata.

- Aansluiting van verschillende opstelpunten:
* vaste opstelpunten
* achterwaartse insnijding en vrije opstelling
* het uitvoeren van transformaties,
* Uitvoeren van een gesloten en een aangesloten veelhoeksmeting met vereffening van de sluitfout.

- Detailmeting:
* i.f.v. het opmeten van de terreininrichting.
* i.f.v. het opmaken van een digitaal terreinmodel met volumeberekeningen.
* Aansluiten van een detailmeting op het Nationaal referentiestelsel.
* Gevelmeting met reflectorloos totaalstation.

- Uitzetten van punten.
* Voerstraalmethode
* Uitzetprogramma totaalstation
* COGO-programa’s


3. Digitale en analoge horizontale waterpassing met zijslag.
- Import, export en analyse van de meetdata.

4. GNSS
- Import, export en analyse van de meetdata.
- plaatsbepaling
- uitzetten

5. Verwerken en rapportering van de meetdata:
- digitaal
- analoog

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
http://www.flepos.be
http://www.ngi.be/agn/NL/NL0.shtm
https://www.geopunt.be/

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen69,00 uren
Werktijd buiten de contacturen9,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Toetsmethode: casus Bron: open boek Toetsmedium: digitaal Toetsmoment: in de laatste lesweek van sem 1Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken55,00Toetsmethode: casusBron: open boek Toetsmedium: digitaal Toetsmoment: in de laatste lesweek van sem 2 Beoordelaar: lector(en) - semester 2
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Toetsmethode: casus Bron: open boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: permanent product Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus Bron: open boekToetsmedium: digitaal Toetsmoment: momentopname op examen Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het academiejaar zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie aan de student worden meegedeeld.

Afwezigheden tijdens de labo's

 • Een student die 3 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' .
 • Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende practica.
 • Inhaallabo’s tijdens het LANLAB moeten de uitzondering blijven en worden voorafgaandelijk aangevraagd bij de betreffende lector.
 • Inhaallabo's tijdens het LANLAB zijn enkel mogelijk i.f.v.:
  • een gewettigde afwezigheid (van één van de twee groepsleden) tijdens het reguliere labo.
  • het herhalen van een mislukt of onafgewerkt labo (enkel indien men aanwezig was tijdens het reguliere labo).
  • W&S-studenten die voor hun werk langdurig in het buitenland verblijven. (mits voorafgaandelijk afgesproken met de lector)

Voor studenten die in eerste zittijd de code “fail” hebben ontvangen, is deelname aan tweede zit enkel mogelijk wanneer voldoende relevante praktijkervaring aangetoond kan worden, waaruit moet blijken dat het veiligheidsrisico en de handelsbekwaamheid van de student als aanvaardbaar beschouwd kunnen worden. De vakgroep landmeten zal hierover beslissen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht het deelexamen mist , kan dat inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

 • De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
 • De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
 • De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen kan op de dag van het inhaalexamen het deelexamen doen.