Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Topometrie 331959/2780/2223/1/67
Studiegids

Topometrie 3

31959/2780/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bens Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Topometrie en instrumentenleer 1 OF eerder ingeschreven voor Topometrie 2.

Korte omschrijving

In topometrie3 bekijken we hoe we uitgebreidere metingen met meerdere opstelpunten moeten uitvoeren, hoe een grondslag kan worden opgemeten en vereffend. Daarnaast worden manieren bekeken om zich in te meten in een grondslag en manieren om een grondslag te georefereren.

Een deel van dit opleidingsonderdeel wordt in afstandsonderwijs ingericht. Aan de hand van filmpjes wordt de theorie gegeven en voorbeeldoefeningen aangereikt. De student bekijkt deze filmpjes en oefent de leerstof zelfstandig in door het maken van oefeningen. Op regelmatige basis worden de vorderingen getest, het bijhouden van de leerstof wordt dus ten stelligste aangeraden. Tijdens de wekelijkse lessen (ON-CAMPUS) kunnen oefeningen in groep gemaakt worden en vragen aan de lector worden gesteld. Bij minder goede resultaten op de testen wordt aanwezigheid tijdens deze wekelijkse les ten zeerste aangeraden om de problemen met de leerstof aan te pakken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan aan de hand van de door de software aangeleverde parameters uitspraken doen over de nauwkeurigheid van uitgevoerde berekeningen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan aan de hand van de door de software aangeleverde parameters uitspraken doen over de nauwkeurigheid van uitgevoerde berekeningen.
De student kan een gepaste vereffening uitvoeren op een willekeurig punt waar meerdere veelhoeksmetingen samenkomen.
De student kan een grondslag voor een detailmeting ontwerpen en aansluiten aan een opgelegd referentiestelsel.
De student kan twee of meer puntenvelden herleiden tot eenzelfde coördinatenstelsel.
De student kan voor de sluitfout van een veelhoeksmeting vanuit een stel theoretische veronderstellingen een welbepaalde tolerantie bepalen.
De student kan de foutbronnen bij een veelhoeksmeting schetsen en manieren opsommen om deze in de praktijk weg te werken of tot een minimum te herleiden.
De student kan verschillende insnijdingen, aansluitingen en meetkundige problemen (achterwaartse insnijding, Hanssen, Marek, insnijding met gemeten basis,...) manueel of in een rekenblad uitrekenen; de foutbronnen ervan schetsen en de manieren opsommen om deze in de praktijk weg te werken of tot een minimum te herleiden.
De student kan de geëxporteerde digitale meetgegevens uit een totaalstation verwerken tot makkelijk bruikbare data in excel.

Leerinhoud

1. Ontwerpen van een grondslag voor een detailmeting

2. 2D gelijkvormigheidstransformatie: Deze berekeningen manueel en met behulp van een computerrekenblad en topografische software (Pythagoras) verwerken

3. Achterwaartse insnijding: Meetprincipe, verwerking (manueel, Excel, topografische software) en kwaliteitseisen

4. Veelhoeksmeting: Meetprincipe, verwerking (manueel, Excel, topografische software) en kwaliteitseisen

5. Meetprincipe en verwerking van enkele speciale aansluitingsmethodes (probleem van Marek, probleem van Hanssen…)

6. Uitzetten van rechte en gebogen lijnen

7. Driehoeksnetwerken en de vereffening ervan

8. Verwerking exportdata uit totaalstations in Excel

9. Geïntegreerd meten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Digitale leerinhoud via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Nathanson, J. - Lanzafama, M.T. - Kissam, P. (2011). Surveying fundamentals and practices (6e ed.). New Jersey, Columbus, Ohio: Pearson.

Zondag, N. (1997). Bouwmeten 2-3 (1e ed.). Houtven, Nederland: EPN

Kavanagh B. - Slattery D. (2015). Surveying with construction applications (8e ed.). Essex, England: Pearson

Zondag, N. (1999). Landmeten 2 (1e ed.). Houtven, Nederland: Pearson

Bannister, A. - Raymond, S. - Baker, R. (1998). Surveying (7e ed.). Essex, England: Pearson

Kevenagh, B. - Mastin, T. (2014). Surveying Principles and applications (9e ed.). Essex, England: Pearson

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal (Digitap)
Toetsmoment: permanent
Beoordeling: Lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Op regelmatige basis zal er gevraagd worden korte testen/oefeningen te maken en in te dienen via het elektronisch leerplatform. De resultaten van deze testen/oefeningen tellen mee voor 10% van het eindresultaat in eerste zittijd.