Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Onroerende vermogensplanning 533895/2780/2223/1/28
Studiegids

Onroerende vermogensplanning 5

33895/2780/2223/1/28
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Onroerende vermogensplanning 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Asselman Luc
Andere co-titularis(sen): Thys Sylke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Vastgoedrecht 1.

Korte omschrijving

Onroerende goederen vormen doorgaans het overgrote deel van het door gezinnen opgebouwde vermogen. 

Tal van vastgoedtransacties zijn dan ook ingegeven door bekommernissen rond vermogensopbouw, het beheer ervan en de overdracht naar bijvoorbeeld de volgende generatie. Van een vastgoedprofessional mag dan ook verwacht worden dat deze op de hoogte is van de juridische, financiële en fiscale implicaties ervan op het gezinsvermogen.

Zo zullen de diverse vormen van vastgoedbelegging worden besproken, alsmede de planningstechnieken en -instrumenten voor vermogensoverdracht. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student herkent de opbouw van onroerend vermogen en kan de voor- en nadelen van (in)direct beleggen in vastgoed beargumenteren
De student kan de mogelijke optimalisatietechnieken toepassen binnen een vastgoedcontext
De student kan de mogelijkheden van schenkingen, testamenten en levensverzekeringen binnen vermogensplanning situeren
De student kent de voor- en nadelen van controlevehikels binnen vermogensplanning
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de verschillende mogelijke vastgoedbeleggingen evalueren
De student kent de verschillende optimalisatietechnieken bij overdracht van onroerend goed en kan deze terugkoppelen aan de antimisbruikbepalingen
De student kan de mogelijkheden van huwelijks- of samenwoningscontracten, en mogelijke bedingen binnen vermogensplanning situeren
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan de verschillende mogelijke vastgoedbeleggingen evalueren

Leerinhoud

1. Onroerende vermogensopbouw en -beheer

* Directe vastgoedbelegging

* Indirecte vastgoedbelegging

* Patrimoniumvennootschap

 
2. Onroerende vermogensoverdracht - successieplanning

* In functie van samenlevingsvorm: huwelijkscontract, samenlevingscontract, aanwascontract

* Overdracht bij leven: schenking, verkoop, controle-instrumenten

* Overdracht bij overlijden: testament, erfovereenkomst 

* Patrimoniumvennootschap

De theoretische omkadering zal stelselmatig toegepast worden aan de hand van casussen, waarbij telkens de juridische impact en mogelijkheden zullen onderzocht worden, met oog voor de fiscale aspecten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)