Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwcoördinatie en management 537460/2780/2223/1/85
Studiegids

Bouwcoördinatie en management 5

37460/2780/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Bouwcoördinatie en management 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bouhadan Azeddine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het vak Werfopvolging en projectadministratie5 kijken we naar alle aspecten omtrent het verwezenlijken van een bouwproject. Dit allemaal uit het oog van een projectmanager of projectontwikkelaar. Wie zijn de bouwpartners en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Welke administratie komt er allemaal bij kijken? Ook komt het opmaken van een begroting en planning aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de verschillende documenten horende bij een omgevingsvergunning, aanbesteding, uitvoering en afronden van de werf benoemen, opzoeken en uitleggen.
De student kent de rechten en plichten van de verschillende bouwpartners en kan deze gebruiken bij het beoordelen van veel voorkomende situaties op de bouwplaats.
De student kan een projectplanning opmaken aan de hand van hiervoor voorziene software
De student kan beschrijven welke stappen er doorlopen worden bij het indienen van een omgevingsvergunning, het opstellen van een aanbesteding, het mogelijk maken van de uitvoering en het afronden van de werf.
De student kan de verschillende modelcontracten die gemaakt worden tussen opdrachtgever en de voornaamste bouwpartners begrijpen en uitleggen.
Bouwpromotieprojecten initiëren, promoten, organiseren en opvolgen, vanaf de prospectie, de haalbaarheidsstudie en uitvoering t.e.m. de afrekening
De student kan een nacalculatie maken.
De student kan een gemaakte nacalculatie kritisch analyseren en beoordelen.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kan de verschillende bouwpartners en hun functie weergeven
De student kan uitleggen hoe een werfopvolging gebeurt
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan een overzicht geven van de basisveiligheidsvoorschriften op een bouwwerf
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de wetgeving en de gebruiken omtrent timesharing onderkennen.

Leerinhoud

1. Inleiding.

2. De bouwpartners, hun taak, hun plichten, hun rechten, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden:
* De bouwheer (opdrachtgever)
* De architect
* De veiligheidscoördinator
* De landmeter
* Het bouwbedrijf
* Ingenieurs en studiebureau’s
* De energieverslaggever
* Keuringsorganismen en controle organen
* Projectmanager
* Projectontwikkelaar
* De deskundige
* Verzekeringen

3. Contracten met de bouwpartners

4. De bouwaanvraag:
* Het opstellen van een eisenprogramma
* Analyse van de bestaande elementen
* Het voorontwerp
* De (stedenbouwkundige) vergunning

5. De aanbesteding (openbaar en privé):
* Het aanbestedingsdossier (bestek/lastenboek, meetstaat, plannen…)
* Offertes en ramingen
* Gunning

6. De uitvoering:
* Planning (incl. kennismaking met Microsoft project)
* De bouwvakantie
* Slecht weer in de bouwsector en de gevolgen
* Geschillen en hoe ze in de bouwsector op te lossen
* Werfvergaderingen en verslagen
* Bouwformules

7. De afronding van de werf:
* De nacalculatie
* Het As-built dossier
* Het Post interventiedossier
* Het energieprestatiecertificaat

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks55,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks15,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks55,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks15,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van  het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.