Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Digitale omgevingsanalyse 535029/2780/2223/1/75
Studiegids

Digitale omgevingsanalyse 5

35029/2780/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Mendonck Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit tijdperk van groeiende publieke bewustwording van milieuproblemen en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen, is een enorme hoeveelheid gegevens over de omgeving verzameld voor verschillende doeleinden. Vlaanderen stelt deze ook open voor iedereen. Denken we aan initiatieven als geopunt, de ruimtemonitor, de gemeente- en stadsmonitor, ....Allemaal relevante data die een vastgoedexpert kan gebruiken om de omgeving van een gebied te leren begrijpen. Onze klanten, zijnde bewoners van een bepaalde buurt, willen informatie hebben over de kwaliteit van de omgeving waarin ze willen wonen. Makelaars willen informatie over die buurt om nuttige en duurzame projecten te kunnen realiseren. Het is voor een vastgoedexpert een hele uitdaging geworden om deze massa gegevens te begrijpen, te assimileren en op een bevattelijke manier te communiceren.

Jullie gaan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de omgeving waarin we wonen. Om deze omgeving duurzaam te ontwikkelen dienen vaak samenwerkingen tussen verschillende professionals te gebeuren. Het zijn complexe samenwerkingsverbanden die verschillende specialisaties vragen. De ontwikkeling enkel vanuit één invalshoek bekijken zorgt niet voor een duurzaam resultaat.

Digitale omgevingsanalyse zal jullie inzicht laten krijgen in alle data die in Vlaanderen bruikbaar is om een project te kunnen laten slagen. Je zal deze bulk aan informatie leren analyseren, maar vooral ook op een begrijpbare manier voor te stellen. Zo kunnen bevolkingsgroei, kwaliteit van de omgeving, bevragingen van bewoners, evolutie van huizenprijzen, .... met elkaar vergeleken worden en evoluties en trends kunnen opgesleurd worden. Je leert technieken aan om de bevindingen professioneel en begrijpbaar voor te stellen.Maar bovenal zullen de studenten die dit keuzevak hebben gevolgd, de omgeving beter begrijpen en door een goede data-analyse, inzichten tot ontwikkeling kunnen vormen, die bij anderen verloren zouden kunnen gaan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan INSPIRE, de Europese en Vlaamse regelgeving en richtlijnen inzake GIS en GDI opzoeken en op een correcte manier gebruiken en interpreteren.
De student kan geodata en informatielagen verzamelen, interpreteren en kritisch evalueren
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan een project-gestuurde digitale analyse uitvoeren van de omgeving, gebruik makend van een GIS software
De student kan het resultaat van een ruimtelijk probleem in een niet mis te verstane, hedendaagse output communiceren naar derden.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de resultaten van een omgevingsanalyse correct interpreteren en zelfstandig tot bekwame besluitvorming komen.
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
De student kan zelfstandig eenvoudige ruimtelijke GIS analyses uitvoeren en de resultaten op een correcte en gepaste manier overbrengen naar derden.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan het resultaat van een omgevingsanalyse helder en professioneel communiceren en documenteren naar derde
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan open data opzoeken, opslaan, analyseren en presenteren in een niet mis te verstane output.
De student kan databasen aanmaken en gebruiken om geodata te beheren in een GIS systeem

Leerinhoud

1. Kennismaken met GIS
2. GIS management
3. Data Verzamelen
a. Op Europees niveau
b. Op Vlaams niveau
4. Data opslaan
a. dataformaten
b. databasen
c. van data naar geografische data
5. Geodata analyseren
a. vector analyse
b. raster analyse
6. Geodata visualiseren
7. Publiceren resultaten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op digitaal leerplatform + online manuals software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht70,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de evaluatie (permanent product / vaardigheidstoets) aan de student worden meegedeeld.

Permanent product:

Het tijdig indienen van de projectopdracht is de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het examen (vaardigheidstoets hands off).

Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht af binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan en minstens 1 week voor het examen.