Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
TAB 4.3 Gezondheid en maatschappij29922/2801/2223/1/17
Studiegids

TAB 4.3 Gezondheid en maatschappij

29922/2801/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 5
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 4.3 Gezondheid en maatschappij
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanceulebroeck Valérie
Andere co-titularis(sen): Koning Myriam, Spinnoy Karine, Verwimp Tom, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 4. Rekening houden met de filosofische en ideologische overtuiging en culturele aspecten (met inbegrip van gewoonten, gebruiken en rituelen) van de zorgvrager en zijn omgeving tijdens de voorbereiding van de zorgsituatie.
De student kan FGM kaderen binnen gezondheidsoplossend denken met de nadruk op preventie, complicaties, behandelingsmogelijkheden en sociale impact. (1.4.B.3) (niveau 3)
De student kan verpleegkundige acties opstellen met betrekking tot het overlijden van een patiënt binnen verschillende religies. (1.4.A.1) (niveau 3)
De student kan rekening houden met de achtergrond van de etnisch-culturele diversiteit van de patiënt/cliënt bij het opstellen van het zorgplan en houdt rekening met de diversiteit van de patiënten/cliënten alsook met hun gewoonten bij de uitvoering van de verpleegkundige praktijk. (1.4 B.3 ) (niveau 3)
De student kan de patiënt/cliënt betrekken bij het plannen van de zorg waarbij er rekening mee wordt gehouden dat ze beschikken over correcte en begrijpelijke informatie, hetgeen hen toelaat behandelingen te aanvaarden met kennis van zaken. De student kan de zelfbeschikking van patiënten/cliënten aanmoedigen bij het maken van gezondheidskeuzes. (1.4.B.2) (niveau 3)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan ervoor ijveren om collega's die het moeilijk hebben op het werk op te merken, te ondersteunen en op een doelmatige manier te helpen en brengt persoonlijke en professionele eisen en verwachtingen in balans met een leefbare uitoefening van het beroep, zijn hele loopbaan lang. Hij moedigt een gezondheidscultuur op het werk aan. ( 2.1.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 4. Toepassen van gezondheidspromotie, rekening houdend met het welzijn van de zorgvrager.
De student kan voorlichting verstekken aan de patiënt/cliënt i.v.m. een gezonde levenswijze, preventie en het voorkomen van risicogedrag en neemt samen met andere verpleegkundigen en professionals deel aan activiteiten ter bevordering van een gezonde levensstijl. (2.4.B.3) (niveau 3)

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

  • beïnvloedbaarheid van adolescenten (alcohol, drugs, suïcide, depressie)
  • pesten (op alle gebied, op school, op het werk, via sociale media, ….)
  • strategieën : omgaan met interculturele diversiteit, FGM, overlijden, orgaantransplantatie, ...
  • Suïcide : opvang, proces en Vlaams actieplan
  • Zorg voor de zorgverlener (PTSS, stress, debriefing na ernstige gebeurtenissen, burnout, ….)
  • Kritische reflectie op de alternatieve behandelingswijzen
  • Vluchtelingen in Europa

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus TAB 4.3

Lesmateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Voor de toetsing wordt een projectopdracht in groep uitgewerkt en voorgesteld tijdens een lesmoment. De lessen hebben een verplichte aanwezigheid.

Bij afwezigheid dienen de richtlijnen uit de syllabus TAB 4.3 te worden opgevolgd. De afwezigheid dient gewettigd te worden vanaf de eerste dag, volgend op de afwezigheid.

Studenten dienen minimum 50 % van de sessies aanwezig te zijn, om te kunnen slagen. Indien zij geen 50 % aanwezig waren, halen zij maximum 9/20 voor de projectopdracht permanent.