Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Sociale wetenschappen 2 - international30328/2802/2223/1/40
Studiegids

Sociale wetenschappen 2 - international

30328/2802/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • SW 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bonnez Yannic, Bosmans Johan, Maertens Bruno, Spinnoy Karine, Vanceulebroeck Valérie, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 85,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 340,00

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit OLOD dient de student de volgende OLOD’s te hebben afgerond: Sociale Wetenschappen 1.1 en Sociale Wetenschappen 1.2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de noden en behoeften benoemen in het mensbeeld van de zorgvrager (1.1.A.3) (niveau 2)
De student kan handelen vanuit de individuele noden en behoeften van de zorgvrager (1.1.B.3) (niveau 2)
De student kan sociale en communicatieve vaardigheden analyseren. De student benoemt hun betekenis in de zorgsituatie. (1.1.B.1) (niveau 2)
1. Opbouwen - 4. Rekening houden met de filosofische en ideologische overtuiging en culturele aspecten (met inbegrip van gewoonten, gebruiken en rituelen) van de zorgvrager en zijn omgeving tijdens de voorbereiding van de zorgsituatie.
De student kan handelen in functie van de filosofische en ideologische overtuiging van de zorgvrager (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan handelen in functie van de interactie tussen het ziekteproces en de waarden en normen van de zorgvrager. Met de inzichten in het ziekte-inzicht van de zorgvrager ondersteunt hij de zorgvrager in de zorgsituatie (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan handelen in functie van de waarden en normen van de zorgvrager en zijn omgeving. Hij houdt hiermee rekening bij het opstellen van het zorgplan (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan het verwerkingsproces evalueren aan de hand van zeven stadia (1.4.B.3) (niveau 2)
De student kan culturele aspecten die van belang zijn integreren in de zorgsituatie (1.4.B.3) (niveau 2)
1. Opbouwen - 6. Rapporteren van de zorgsituatie intra- en interprofessioneel.
De student kande belangen van de zorgvrager vertegenwoordigen bij het intra-professionele team. Hij kan adequaat communiceren met dit team (1.6.B.1) (niveau 2)
De student kan een zorgsituatie inventariseren en rapporteren aan de verantwoordelijke (1.6.B.2) (niveau 2)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aspecten van rouw beschrijven / herkennen, mogelijk aan de hand van een casus (2.2.B.1) (niveau 2)
De student kan een slecht nieuwsgesprek evalueren op basis van de drie stappen van het model van Keirse (2.2.B.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de verschillende gedragingen voorafgaand aan suïcide zelf beschrijven en het dynamische proces schriftelijk weergeven (2.3.B.3) (niveau 2)
De student kan verbale en non-verbale uitingen bij suïcidale mensen beschrijven. (2.3.B.3) (niveau 2)
2. Realiseren - 4. Toepassen van gezondheidspromotie, rekening houdend met het welzijn van de zorgvrager.
De student kan de zorgvrager en zijn omgeving motiveren tot een levenswijze op maat (2.4.B.3) (niveau 1)
3. Coördineren - 3. Waarderen en respecteren van de bevoegdheden van de leden van het intra-en interprofessioneel team.
De student kan adequaat feedback geven en ontvangen (3.3.B.1) (niveau 2)
De student kan het leerproces van anderen analyseren (3.3.A.3) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

1. Diversiteit: culturele competenties in de praktijk. De studenten volgen de internationale week aan de Hogeschool Utrecht. Bij het begin van de week krijgen de studenten een opdracht die ze tijdens de week uitwerken. De week wordt afgesloten met een assignment waarbij de presentatie wordt beoordeeld door de gastinstelling.

2. Persuasieve interculturele communicatie ontwikkelen met de interactieve module van ComForPro. In dit college gaan de studenten actief aan de slag met vormen van persuasieve communicatie.
Aan de hand van concrete scenario's komen volgende thema's aan bod: anamnese, probleemoplossend gesprek, consultatie, slechtnieuwsgesprek en motiverend gesprek. Een korte probleemoplossende inleiding leidt naar online verwerkingstaken. De licentie voor deze module bedraagt 40 euro. Dit wordt door de student zelf bekostigd. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Module ComForPro: licentiekost 40 euro

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht33,00ComForPro
AcademiejaarProjectopdracht67,00Assignment internationale week Utrecht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans:
Dit examen bestaat uit twee onderdelen:

Deel 1 (33%): Tijdens de digitale module ComForPro werk je online opdrachten uit. De boordeling van deze module telt voor 33% mee voor het totale eindcijfer van SW 2 Internalional. Indien deze online module niet volledig beëindigd wordt kan voor deel 1 geen score toegekend worden.
Deel 2 (67%): Bij het begin van de internationale week krijgen studenten een opdracht die ze tijdens de week uitwerken. Deze week wordt afgesloten met een assignment waarbij de presentatie wordt beoordeeld door de gastinstelling.

Tweede examenkans:
Schriftelijk examen: Hier krijg je een kennistoets met kennis en casus vragen betreffende de leerstof van de syllabus van het opleidingsonderdeel Sociale wetenschappen 2. De cursus is beschikbaar op DigitAP. Het schriftelijke examen duurt 2 uur.