Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Onderzoeksmethodiek 334476/2803/2223/1/27
Studiegids

Onderzoeksmethodiek 3

34476/2803/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
  • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Theys Hans
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Onderzoeksmethodiek 2.

Korte omschrijving

Kennismaking met de werkelijke werkmethoden van gevestigde kunstenaars en masterstudenten door middel van het lezen van teksten en het bijwonen van voordrachten. Hierover berichten in een klassiek opgebouwde paper die voldoet aan academische standaarden.

Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan bibliografische gegeven correct verwerken.
De student kan een lezing samenvatten.
De student kan een paper schrijven.
De student kan een persoonlijk standpunt schriftelijk verwoorden.
De student kan een referentiesysteem op een consequente manier inzetten.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft inzicht verworven in het brede spectrum van mogelijke benaderingen en invullingen van het onderzoek in de kunsten en is in staat daarover verslag uit te brengen.
De student kan de verworven inzichten terugkoppelen naar de eigen artistieke praktijk (het eigen artistieke onderzoeksproces) en aldus onderzoek- op verschillende niveaus- binnen zijn/haar eigen praktijk herkennen en omschrijven.

Leerinhoud

Het onderzoek in de kunsten wordt gesitueerd als een recent onderzoeksterrein in ontwikkeling. Er wordt inzicht gegeven in het recente debat over artistiek onderzoek. Ook krijgen studenten voorbeelden van basale onderzoeksmethodieken aangereikt.

Nadien presenteren diverse kunstenaars - van welke discipline dan ook - in woord en beeld hun praktijk, methodieken en hun onderzoek in de kunsten. Dit gebeurt binnen de publieke lezingenreeks "Academiegasten". Van de lezingen worden audio en/ of video opnamen gemaakt, die online publiek beschikbaar komen.


Studiematerialen (lijst)

Knockando! Kunstenaars aan het woordVerplicht€ 15,00
  • Auteur: Hans THEYS

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De studenten lezen door de docent opgegeven hoofdstukken uit het boek 'Knockando. Kunstenaars aan het woord', Tornado Editions, 2019.

Ze lezen het boek 'Hans Theys, 'Walter Swennen. Hic Haec Hoc', Zonder titel, 2016.

Ze lezen deze teksten voorafgaand aan de lessen, waarin ze worden besproken, kritisch belicht, aangevuld enzovoort.

Ook kan het dat Masterstudenten of gevestigde kunstenaars een lezing geven over de ontwikkeling van hun oeuvre, doctoraat en/of masterproject. De Masterstudenten worden daarbij omkaderd door de docent.

De studenten moeten alle lessen bijwonen. Er worden geen alternatieve opdrachten geformuleerd.Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Tweede semester en tweede examenperiode: Beoordeling op basis van een paper.

De student moet alle lessen en voordrachten bijwonen om deze paper te kunnen schrijven.