Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Typografie 26320/2803/2223/1/16
Studiegids

Typografie 2

6320/2803/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: di Serego Alighieri Andrea
Andere co-titularis(sen): Meganck Ine
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Typografie 1 EN geslaagd voor Redactioneel ontwerp 1 EN geslaagd voor Beeldontwerp 1 EN geslaagd voor Interactief ontwerp 1).

Begincompetenties (tekst)

De student heeft kennis van en inzicht in redactioneel ontwerp, interactief ontwerp, beeldontwerp en typografie als grafische ontwerpdisciplines op een geïnitieerd niveau.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student vertaalt analyse en interpretatie in innoverende ideeën en concepten. (creatie)
De student vertaalt ideeën en concepten in authentieke typografie. (creatie)
De student communiceert via typografie met publiek. (creatie)
De student werkt aan artistieke projecten binnen typografie. (creatie)
De student vertaalt opdrachtanalyse in tekst. (realisatie)
De student ontwerpt tekst. (realisatie)
De student verwerkt tekst in typografie. (realisatie)
De student gebruikt typografie als beeldend element. (realisatie)
De student gebruikt typografie om het lezen te manipuleren. (realisatie)
De student ordent inhoudelijke hiërarchie via typografie. (realisatie)
De student ontwerpt diverse typografische media. (realisatie)
De student vertaalt de persoonlijke visie in typografie. (onderzoek)
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student analyseert en interpreteert ontwerpopdrachten en bronmateriaal. (creatie)
De student herkent en beantwoordt technische problemen in het ontwerpproces. (realisatie)
De student heeft inzicht in vorm, inhoud en communicatie van typografie. (creatie)
De student hanteert typografie consequent en consistent. (creatie)
De student bewerkt en redigeert tekst. (realisatie)
De student kent typografische regels. (realisatie)
De student hanteert typografische ontwerptechnologie. (realisatie)
De student kent en heeft inzicht in typografie als grafische ontwerpdiscipline. (onderzoek)
De student ordent inhoudelijke hiërarchie via typografie. (realisatie)
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student onderzoekt op basis van typografisch experiment. (creatie)
De student heeft een kritische houding tegenover eigen werk. (onderzoek)
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student toont duidelijke evolutie tussen eerste en laatste ontwerpopdracht. (creatie)
De student heeft een kritische houding tegenover eigen werk. (onderzoek)
De student bevraagt en evalueert typografie als grafische ontwerpdiscipline. (onderzoek)
De student heeft een persoonlijke, eigentijdse visie op typografie. (onderzoek)
De student ontwikkelt authentieke typografie door onderzoek. (creatie)
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student omschrijft en motiveert idee, concept, visie en vorm. (communicatie)
De student toetst idee, concept, visie en vorm aan publiek. (communicatie)
De student participeert in besprekingen met docenten en medestudenten. (communicatie)
De student communiceert op een reflectieve wijze over typografie. (communicatie)
De student omschrijft en motiveert eigen typografie en proces. (communicatie)
De student verbeeldt en verwoordt eigen typografie en proces beschouwend. (communicatie)
De student presenteert eigen typografie. (communicatie)
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student werkt samen en overlegt met opdrachtgevers en medeontwerpers. (organisatie)
De student overlegt met productiepartners. (organisatie)
De student haalt vooropgestelde (tussentijdse) deadlines. (organisatie)
De student organiseert creatie en realisatie van eigen typografie. (organisatie)
De student organiseert eigen typografisch onderzoek. (organisatie)
De student verzorgt de productietechnische opmaak van eigen typografie. (organisatie)
De student bewaakt de artistieke homogeniteit van het hele typografisch ontwerp. (organisatie)

Leerinhoud

Niveau Typografie 2: verruimend:

Beeld en tekst zijn de bouwstenen van grafisch ontwerp. Visuele expertise in beeld en tekst vormt de kern van een praktijk als grafisch ontwerper. In het atelier Typografie wordt visuele expertise in het ontwerp van tekst opgebouwd. In geschreven taal onderscheiden we tonaliteit, intonatie, tempo, lengte,… naast woordenschat, syntaxis, argument, discours,… Op eenzelfde manier maken we in typografie een onderscheid tussen tekst op macro- en micro­niveau: karakter, lettergreep, woord, titel, slogan, interpunctie, zin, paragraaf, bodytekst, register, noot,… Het inzicht in actuele en historische typografie wordt in dit atelier opgebouwd en uitgediept. Studenten leren soorten typografische karakters en onderdelen van letters benoemen en hanteren, lettervormen ontwerpen, en lettertypes bestuderen, analyseren, categoriseren, combineren en hanteren. Ze leren letter- en tekstcomposities maken en verfijnen, en andere typografische vormproblemen oplossen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het lezen van tekst en het lezen van tekstbeeld. Studenten hanteren leesbaarheid en kleur in taal en typografie structureel (hiërarchie, tempo), conceptueel (betekenis) en intentioneel (visuele retoriek). Binnen het atelier Typografie is er ook bijzondere aandacht voor het schrijven, redigeren en grammaticaal op punt stellen van tekst, en dit in functie van een concept, schrijfstijl en publiek. Studenten leren hun eigen typografische ontwerptaal ontwikkelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

In het kader van dit opleidingsonderdeel worden diverse grafische ontwerpinstrumenten en productiemethodes gehanteerd (digitaal en analoog). In het bijzonder heb je een laptop nodig met een goed beeldscherm, goede processoren en voldoende werkgeheugen en opslagruimte om courante grafische software te gebruiken. De onderwijsomgeving zelf maakt voornamelijk gebruik van Apple computers en kan voorzien in aanvullende rekenkracht voor ontwerpprocessen die daarom vragen. Je hoeft nog geen persoonlijke laptop aan te schaffen voorafgaand aan de lessen: informatie over deze aankoop wordt bij aanvang van het academiejaar beschikbaar gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk180,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier zowel individueel als in groep begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. Het onderwijs in het atelier varieert tussen ontwerpopdrachten, vormoefeningen, tekenstudies, workshops, hoorcolleges en projecten. Consult, presentatie, studiebezoek, zelfstudie en confrontatie met werk van medestudenten maken deel uit van de atelierwerking. De ateliers Redactioneel Ontwerp en Interactief Ontwerp worden organisatorisch afgestemd op de ateliers Beeldontwerp en Typografie en vice versa, in de vorm van opdrachten of begeleiding in samenwerking.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties door toon/controlemomenten tijdens het academiejaar.
Semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1.
Semester 2: definitieve jury na afsluit van semester 2.

Proces en product zijn onlosmakelijk verbonden en worden samen geëvalueerd. De proces- en productevaluatie wordt voor 100% vastgelegd op de definitieve jury na afsluit semester 2.