Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Redactioneel ontwerp 229683/2803/2223/1/25
Studiegids

Redactioneel ontwerp 2

29683/2803/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cox Ines
Andere co-titularis(sen): Mensah Pee Nana
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Redactioneel ontwerp 1 EN geslaagd voor Interactief ontwerp 1 EN geslaagd voor Beeldontwerp 1 EN geslaagd voor Typografie 1) OF geslaagd voor Atelier Grafisch ontwerp 1.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft kennis van en inzicht in redactioneel ontwerp, interactief ontwerp, beeldontwerp en typografie als grafische ontwerpdisciplines op een geïnitieerd niveau.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student vertaalt analyse en interpretatie in innoverende ideeën en concepten.(creatie)
De student vertaalt ideeën en concepten in authentieke redactionele ontwerptaal. (creatie)
De student ontwerpt als tolk of (mede)auteur. (creatie)
De student communiceert via redactionele ontwerptaal met publiek. (creatie)
De student werkt aan artistieke projecten binnen redactioneel ontwerp. (creatie)
De student vertaalt opdrachtanalyse in beeld en tekst. (realisatie)
De student ontwerpt beeld en tekst. (realisatie)
De student ontwerpt diverse redactionele grafische media. (realisatie)
De student bewerkt en redigeert beeld en tekst. (realisatie)
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student analyseert en interpreteert ontwerpopdrachten en bronmateriaal. (creatie)
De student herkent en beantwoordt technische problemen in het ontwerpproces. (realisatie)
De student beantwoordt vragen van opdrachtgever. (creatie)
De student heeft inzicht in vorm, inhoud en communicatie van redactionele ontwerptaal. (creatie)
De student hanteert redactionele ontwerptaal op consequente en consistente wijze. (creatie)
De student bewerkt en redigeert beeld en tekst. (realisatie)
De student verwerkt beeld en tekst in redactioneel ontwerp. (realisatie)
De student hanteert grafische ontwerptechnologie. (realisatie)
De student kent en heeft inzicht in redactioneel ontwerp als grafische ontwerpdiscipline. (onderzoek)
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student heeft een kritische houding tegenover eigen werk. (onderzoek)
De student onderzoekt op basis van grafisch experiment. (creatie)
De student ontwikkelt authentieke ontwerptaal door redactioneel grafisch onderzoek. (creatie)
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student toont duidelijke evolutie tussen eerste en laatste ontwerpopdracht. (creatie)
De student heeft een kritische houding tegenover eigen werk. (onderzoek)
De student ontwikkelt authentieke ontwerptaal door redactioneel grafisch onderzoek. (creatie)
De student bevraagt en evalueert redactioneel ontwerp als grafische ontwerpdiscipline. (onderzoek)
De student heeft een persoonlijke, eigentijds visie op redactioneel ontwerp. (onderzoek)
De student vertaalt de persoonlijke visie in redactioneel ontwerp. (onderzoek)
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student omschrijft en motiveert idee, concept, visie en vorm. (communicatie)
De student toetst idee, concept, visie en vorm aan publiek. (communicatie)
De student participeert in besprekingen met docenten en medestudenten. (communicatie)
De student interpreteert en verwerkt kritiek met maturiteit. (communicatie)
De student communiceert op een reflectieve manier over het redactioneel ontwerp. (communicatie)
De student omschrijft en motiveert eigen redactioneel ontwerp en proces. (communicatie)
De student verbeeldt en verwoordt op reflectieve wijze het eigen redactioneel ontwerp en proces. (communicatie)
De student presenteert eigen redactioneel ontwerp. (communicatie)
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student werkt samen en overlegt met opdrachtgevers en medeontwerpers. (organisatie)
De student haalt vooropgestelde (tussentijdse) deadlines. (organisatie)
De student organiseert creatie en realisatie van eigen redactioneel ontwerp. (organisatie)
De student organiseert eigen onderzoek. (organisatie)
De student verzorgt de productietechnische opmaak van eigen redactioneel ontwerp. (organisatie)
De student onverlegt met productiepartners. (organisatie)
De student bewaakt de artistieke homogeniteit van het hele redactionele ontwerp. (organisatie)
De student heeft inzicht in de organisatie van bronmateriaal. (organisatie)

Leerinhoud

Niveau Redactioneel Ontwerp 2: verruimend:

Een grafisch ontwerper spreekt met beeld en tekst. Op de vorm en inhoud van dat grafisch gesprek wordt diep ingegaan in het atelier Redactioneel ­Ontwerp. De nauwe relatie tussen vorm en inhoud vormt het onderwerp van een studie naar de relatie tussen beeld en tekst in visuele communicatie, in functie van een opdrachtgever en publiek. Grafisch ontwerpers treden in dit proces op als de eerste lezers van de inhoud die een opdrachtgever wil delen met een publiek. Deze rol vraagt dat grafisch ontwerpers met scherpe aandacht en zorg deze inhoud interpreteren, redigeren, aanvullen en verwerken in communicatieve, redactionele ontwerpen. De centrale onderzoeksvraag in dit atelier is wanneer en hoe het zinvol is dat vorm en inhoud samenvallen, en wanneer en hoe het zinvol kan zijn om daarvan af te wijken. De noden en wensen van opdrachtgever en publiek worden in dit atelier onderzocht en geanalyseerd, en omgezet in conceptuele ontwerpen waar beeld en tekst zo worden verzameld, aangemaakt, toegepast en naast elkaar geplaatst dat de inhoud van de opdrachtgever zijn publiek bereikt via geschikte media. Studenten leren hun eigen redactionele ontwerptaal ontwikkelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

In het kader van dit opleidingsonderdeel worden diverse grafische ontwerpinstrumenten en productiemethodes gehanteerd (digitaal en analoog). In het bijzonder heb je een laptop nodig met een goed beeldscherm, goede processoren en voldoende werkgeheugen en opslagruimte om courante grafische software te gebruiken. De onderwijsomgeving zelf maakt voornamelijk gebruik van Apple computers en kan voorzien in aanvullende rekenkracht voor ontwerpprocessen die daarom vragen. Je hoeft nog geen persoonlijke laptop aan te schaffen voorafgaand aan de lessen: informatie over deze aankoop wordt bij aanvang van het academiejaar beschikbaar gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk270,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier zowel individueel als in groep begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. Het onderwijs in het atelier varieert tussen ontwerpopdrachten, vormoefeningen, tekenstudies, workshops, hoorcolleges en projecten. Consult, presentatie, studiebezoek, zelfstudie en confrontatie met werk van medestudenten maken deel uit van de atelierwerking. De ateliers Redactioneel Ontwerp en Interactief Ontwerp worden organisatorisch afgestemd op de ateliers Beeldontwerp en Typografie en vice versa, in de vorm van opdrachten of begeleiding in samenwerking.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties door toon/controlemomenten tijdens het academiejaar.
Semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1.
Semester 2: definitieve jury na afsluit van semester 2.

Proces en product zijn onlosmakelijk verbonden en worden samen geëvalueerd. De proces- en productevaluatie wordt voor 100% vastgelegd op de definitieve jury na afsluit semester 2.